Post

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ของ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยา มหากษัตริย์ศึก โดยใช้เงินรายรับสถานพยาบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ของ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยา มหากษัตริย์ศึก โดยใช้เงินรายรับสถานพยาบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ——————————– ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวนายทหาร ชั้นประทวน ของโรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก โดยใช้เงินรายรับสถานพยาบาล ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ แห่ง ราคากลางของงานประกวดราคาจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๑๕๐,๓๐๐ บาท (สิบสองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดของงาน ตามบัญชีรายละเอียดที่แนบท้าย ประกาศนี้ ดาวโหลดไฟล์ทั้งหมด

Post

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – – – – – – – – – – – – – – – ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ฯสถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น กองทัพภาคที่ ๒ ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดาวโหลด

Post

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร จุ12 ครอบครัว (แบบ ทบ.9180 ก.) ของ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๖ โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย กองทัพภาคที่ ๒ และ หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร จุ12 ครอบครัว (แบบ ทบ.9180 ก.) ของ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๖ โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย กองทัพภาคที่ ๒ และ หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ——————————– ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างเรือนแถว นายทหารสัญญาบัตร จุ12 ครอบครัว (แบบ ทบ.9180 ก.) ของ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๖ โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย กองทัพภาคที่ ๒ และ หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้กับ กองพันทหารช่างที่ ๖ กองพลทหารราบที่ ๖ ดำเนินการ...

Post

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนของ กองทัพบก (ระยะที่ ๒) ของ กองทัพภาคที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนของ กองทัพบก (ระยะที่ ๒) ของ กองทัพภาคที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ——————————– ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการซ่อม ปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนของ กองทัพบก (ระยะที่ ๒) ของ กองทัพภาคที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้กับ กองพันทหารช่างที่ ๓ กองพลทหารราบที่ ๓, กองพันทหารช่างที่ ๖ กองพลทหารราบที่ ๖, กองพันทหารช่างที่ ๒๐๑ กรมทหารช่างที่ ๒ และ กองพันทหารช่างที่ ๒๐๒ กรมทหารช่างที่ ๒ ดำเนินการ จำนวน ๔๒๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียดตามบัญชีรายการวัสดุที่แนบท้าย ประกาศนี้)...

Post

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน (งบงานซ่อมแซมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของ กองทัพภาคที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน (งบงานซ่อมแซมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของ กองทัพภาคที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ——————————– ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน (งบงานซ่อมแซมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของ กองทัพภาคที่ ๒ ให้กับ กองพันทหารช่างที่ ๓ กองพลทหารราบที่ ๓, กองพันทหารช่างที่ ๖ กองพลทหาร ราบที่ ๖, กองพันทหารช่างที่ ๒๐๑ กรมทหารช่างที่ ๒ และ กองพันทหารช่างที่ ๒๐๒ กรมทหารช่างที่ ๒ ดำเนินการ จำนวน ๕๕๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียดตามบัญชีรายการวัสดุ...

Post

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงและก่อสร้างระบบระบายน้ำของ กองทัพภาคที่ ๒, กองพลทหารราบที่ ๓, กองพันทหารช่างที่ ๓ กองพลทหารราบที่ ๓ และ กรมทหารราบที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงและก่อสร้างระบบระบายน้ำของ กองทัพภาคที่ ๒, กองพลทหารราบที่ ๓, กองพันทหารช่างที่ ๓ กองพลทหารราบที่ ๓ และ กรมทหารราบที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ——————————– ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงและก่อสร้างระบบระบายน้ำของ กองทัพภาคที่ ๒, กองพลทหารราบที่ ๓, กองพันทหารช่างที่ ๓ กองพลทหารราบที่ ๓ และ กรมทหารราบที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้กับ กองพันทหารช่างที่ ๓ กองพลทหารราบที่ ๓ เป็น หน่วยดำเนินการ จำนวน ๓๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียดตามบัญชีรายการวัสดุที่แนบท้ายประกาศนี้) ราคากลางของงานประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้เป็นเงิน ๒,๐๘๙,๐๑๔ บาท (...

Post

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารกองรักษาการณ์ (กองพัน) (แบบ กห ๑๕-๒) ของ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๓ โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยของ กองทัพภาคที่ ๒ และ หน่วยขึ้นตรง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารกองรักษาการณ์ (กองพัน) (แบบ กห ๑๕-๒) ของ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๓ โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยของ กองทัพภาคที่ ๒ และ หน่วยขึ้นตรง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ——————————– ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารกองรักษาการณ์ (กองพัน) (แบบ กห ๑๕-๒) ของ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๓ โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยของ กองทัพภาคที่ ๒ และ หน่วยขึ้นตรง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้กับ กองพันทหารช่างที่ ๓กองพลทหารราบที่ ๓ เป็นหน่วยดำเนินการ จำนวน ๙๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(รายละเอียดตามบัญชีรายการวัสดุที่แนบท้ายประกาศนี้) ราคากลางของงานประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้เป็นเงิน๘๒๐,๔๔๗...

Post

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคาร งานก่อสร้างเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร จุ12 ครอบครัว (แบบ ทบ.9180 ก.) ของ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๖ โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย กองทัพภาคที่ ๒ และ หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคาร งานก่อสร้างเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร จุ12 ครอบครัว (แบบ ทบ.9180 ก.) ของ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๖ โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย กองทัพภาคที่ ๒ และ หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ——————————– ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคาร งานก่อสร้าง เรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร จุ 12 ครอบครัว (แบบ ทบ.9180 ก.) ของ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๖ โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย กองทัพภาคที่ ๒ และ หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้กับ กองพันทหารช่างที่ ๖ กองพลทหารราบที่ ๖...

Post

ประกวดราคางานจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของ กองทัพภาคที่ ๒ (กองพันส่งกาลังบารุงและบริการที่ ๒๒ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคางานจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของ กองทัพภาคที่ ๒ (กองพันส่งกาลังบารุงและบริการที่ ๒๒ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ——————————– ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหาร สัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของ กองทัพภาคที่ ๒ (กองพันส่งกาลังบารุงและบริการที่ ๒๒ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จานวน ๒๒ รายการ ราคากลางของงานประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ในครั้งนี้เป็นเงิน ๓,๑๖๖,๙๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ดาวโหลด  

Post

ประกวดราคางานจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของ กองทัพภาคที่ ๒ (กองพันทหารม้าที่ ๑๔ กรมทหารม้าที่ ๗) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคางานจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของ กองทัพภาคที่ ๒ (กองพันทหารม้าที่ ๑๔ กรมทหารม้าที่ ๗) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ——————————– ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหาร สัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของ กองทัพภาคที่ ๒ (กองพันทหารม้าที่ ๑๔ กรมทหารม้าที่ ๗) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จานวน ๖ รายการ ราคากลางของงานประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ในครั้งนี้เป็นเงิน ๒,๔๙๘,๔๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ดาวโหลด