ประกาศ กองทัพภาคที่ 2 ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศราคากลาง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เปิดเผยราคากลางหน่วยงาน ทภ.2

ประกวดราคางานจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของ กองทัพภาคที่ ๒ (กองพันทหารม้าที่ ๑๔ กรมทหารม้าที่ ๗) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒
เรื่อง ประกวดราคางานจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของ กองทัพภาคที่ ๒
(กองพันทหารม้าที่ ๑๔ กรมทหารม้าที่ ๗) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
——————————–

ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหาร
สัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของ กองทัพภาคที่ ๒ (กองพันทหารม้าที่ ๑๔ กรมทหารม้าที่ ๗) ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จานวน ๖ รายการ
ราคากลางของงานประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
ในครั้งนี้เป็นเงิน ๒,๔๙๘,๔๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ดาวโหลด

26Untitled

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 6
Views Today : 114
Views Yesterday : 897
Views Last 30 days : 8219
Total views : 443025