Post

ใบสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 2 รุ่นที่ 3

ใบสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 2 รุ่นที่ 3 ดาวโหลดเอกสาร แบบฟอร์ม ใบสมัครเข้ารับการอบรม แบบฟอร์ม ประวัติผู้สมัครเข้ารับการอบรม แบบฟอร์ม รายละเอียดการรับสมัคร ดาวโหลด แผ่นพับ  

Post

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – – – – – – – – – – – – – – – ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กาหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ ตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ฯ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น กองทัพภาคที่ ๒ ได้จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อให้ การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวโหลด

Post

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจาอาคาร งานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และสาธารณูปโภค เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งานซ่อมปรับปรุงสนามกีฬากลางค่ายสุรนารี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจาอาคาร งานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และสาธารณูปโภค เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งานซ่อมปรับปรุงสนามกีฬากลางค่ายสุรนารี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ——————————–      กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจาอาคาร งานก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และสาธารณูปโภค ระหว่างปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ งานซ่อมปรับปรุงสนามกีฬากลางค่ายสุรนารี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวด  ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้เป็นเงิน ๑,๑๐๒,๑๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ เครื่องใช้สานักงานอเนกประสงค์ (๔๔.๑๐.๑๕.๐๓) จานวน ๑ งาน ดาวโหลด

Post

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และสาธารณูปโภค เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของ ทภ.๒ (โดย ช.๒ พัน.๒๐๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding)

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และสาธารณูปโภค เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของ ทภ.๒ (โดย ช.๒ พัน.๒๐๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) ——————————–      กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และสาธารณูปโภค เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของ ทภ.๒ (โดย ช.๒ พัน.๒๐๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๘๓๖,๘๗๖ บาท (สามล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ ชุดก่อสร้าง (๖๐.๑๔.๑๓.๐๒) จานวน ๑ งาน ดาวโหลด

Post

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๒  – – – – – – – – – – – – – – –                    ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ฯ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น                    กองทัพภาคที่ ๒ ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้                    จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดาวโหลด

Post

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองพันทหารสารวัตรที่ ๒๑ จังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักกองพันทหารสารวัตรกองทัพภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองพันทหารสารวัตรที่ ๒๑ จังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักกองพันทหารสารวัตรกองทัพภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) – – – – – – – – – – – – – – – – – กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองพันทหารสารวัตรที่ ๒๑ จังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักกองพันทหารสารวัตรกองทัพภาคประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๕๘๑,๘๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ดาวโหลด

Post

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ของ กองพันทหารสารวัตรที่ ๒๑ จังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพัก กองพันทหารสารวัตรกองทัพภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ของ กองพันทหารสารวัตรที่ ๒๑ จังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพัก กองพันทหารสารวัตรกองทัพภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ——————————–       ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ของ กองพันทหารสารวัตรที่ ๒๑ จังหวัดนครราชสีมา ตามกลุ่มงบงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพัก โรงเรือน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ทั่วไป (ไม่ผูกพัน) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพัก กองพันทหารสารวัตรกองทัพภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ แห่ง ราคากลางของงานประกวดราคาจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๕๘๑,๘๐๐ บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดของงาน ตามบัญชีรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้ ดาวโหลด

Post

(ร่างประกาศ) ประกวดราคาซื้อยางรถยนต์สายขนส่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของ กองทัพภาคที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อยางรถยนต์สายขนส่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของ กองทัพภาคที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ——————————– ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ จะดำเนินการประกวดราคาซื้อยางรถยนต์ สายขนส่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้กับ กองทัพภาคที่ ๒ และหน่วยขึ้นตรง จำนวน ๒๘ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคา ทางอิเล็กทรอนิกส์(e – bidding) (รายละเอียดตามบัญชีรายการวัสดุที่แนบท้ายประกาศนี้) ราคากลางของงานประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e – bidding) ในครั้งนี้เป็นเงิน ๑๐,๗๑๕,๘๔๐ บาท (สิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ดาวโหลด

Post

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – – – – – – – – – – – – – – – ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ฯสถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น กองทัพภาคที่ ๒ ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวโหลด

Post

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – – – – – – – – – – – – – – – ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ฯสถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น กองทัพภาคที่ ๒ ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้   จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดาวโหลด