ประกาศ กองทัพภาคที่ 2 ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศราคากลาง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เปิดเผยราคากลางหน่วยงาน ทภ.2

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารกองรักษาการณ์ (กองพัน) (แบบ กห ๑๕-๒) ของ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๓ โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยของ กองทัพภาคที่ ๒ และ หน่วยขึ้นตรง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารกองรักษาการณ์ (กองพัน) (แบบ กห ๑๕-๒)
ของ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๓ โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยของ
กองทัพภาคที่ ๒ และ หน่วยขึ้นตรง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
——————————–

ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารกองรักษาการณ์ (กองพัน) (แบบ กห ๑๕-๒) ของ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๓ โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยของ กองทัพภาคที่ ๒ และ หน่วยขึ้นตรง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้กับ กองพันทหารช่างที่ ๓กองพลทหารราบที่ ๓ เป็นหน่วยดำเนินการ จำนวน ๙๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(รายละเอียดตามบัญชีรายการวัสดุที่แนบท้ายประกาศนี้)

ราคากลางของงานประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้เป็นเงิน๘๒๐,๔๔๗ บาท ( แปดแสนสองหมื่นสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน )

ดาวโหลด

 

611019

 

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 9
Views Today : 34
Views Yesterday : 108
Views Last 30 days : 8264
Total views : 443254