ประกาศ กองทัพภาคที่ 2 ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศราคากลาง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เปิดเผยราคากลางหน่วยงาน ทภ.2

ประกวดราคางานจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของ กองทัพภาคที่ ๒ (กองพันส่งกาลังบารุงและบริการที่ ๒๒ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒
เรื่อง ประกวดราคางานจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของ กองทัพภาคที่ ๒
(กองพันส่งกาลังบารุงและบริการที่ ๒๒ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
——————————–

ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหาร
สัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของ กองทัพภาคที่ ๒ (กองพันส่งกาลังบารุงและบริการที่ ๒๒ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒)
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จานวน ๒๒ รายการ
ราคากลางของงานประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์
(e – bidding) ในครั้งนี้เป็นเงิน ๓,๑๖๖,๙๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ดาวโหลด

27Untitled

 

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 3
Views Today : 282
Views Yesterday : 150
Views Last 30 days : 7368
Total views : 441976