Post

ประกวดราคาซื้อยางรถยนต์สาย ขส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

กองทัพบก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยางรถยนต์สาย ขส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๔๗๕,๕๘๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ ยางรถยนต์หรือยางรถบรรทุกขนาดเล็ก(๒๕.๑๗.๒๕.๐๔ ) จำนวน ๑ งาน ดาวโหลด

Post

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างโรงทหาร ๑๒๐ คน กห ๐๖-๖(อนุโลมแบบ) ของ ร.๓ พัน.๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ กองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างโรงทหาร ๑๒๐ คน กห๐๖-๖ (อนุโลมแบบ) ของ ร.๓ พัน.๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคา ซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๕๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น ชุดก่อสร้าง(๖๐.๑๔.๑๓.๐๒ ) จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิชญารวมช่าง (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคาตํ่าสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๘๕๐,๑๖๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวโหลด

Post

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว ของ มทบ.๒๑ จว.น.ม. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ กองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว ของ มทบ.๒๑ จว.น.ม. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๔๓/๖๔ ลงวันที่ ๗ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้นชุดก่อสร้าง(๖๐.๑๔.๑๓.๐๒ ) จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ชลรุ่งเรืองนครราชสีมา จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาตํ่าสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวโหลด

Post

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างโรงทหาร ๑๒๐ คน กห ๐๖-๖ (อนุโลมแบบ) ของ ร.๓ พัน.๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างโรงทหาร ๑๒๐ คน กห๐๖-๖ (อนุโลมแบบ) ของ ร.๓ พัน.๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๙๔๖,๔๘๙.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ชุดก่อสร้าง(๖๐.๑๔.๑๓.๐๒ ) จำนวน ๑ งาน ดาวโหลด ราคากลาง

Post

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างโรงทหาร ๑๒๐ คน กห ๐๖-๖ (อนุโลมแบบ) ของ ร.๓ พัน.๓ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ กองทัพภาคที่ ๒เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างโรงทหาร ๑๒๐ คน กห ๐๖-๖ (อนุโลมแบบ) ของ ร.๓ พัน.๓  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างโรงทหาร ๑๒๐ คน กห๐๖-๖ (อนุโลมแบบ) ของ ร.๓ พัน.๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๙๔๖,๔๘๙.๐๐  บาท  (สิบสี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ ชุดก่อสร้าง(๖๐.๑๔.๑๓.๐๒ )  จำนวน   ๑  งาน ดาวโหลด  

Post

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคาร งานก่อสร้างโรงทหาร ๑๒๐ คน กห ๐๖-๖ (อนุโลมแบบ) ของ ร.๓ พัน.๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคาร งานก่อสร้างโรงทหาร ๑๒๐คน กห ๐๖-๖ (อนุโลมแบบ) ของ ร.๓ พัน.๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๐๖,๘๘๔.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนหกพันแปดร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ ดาวโหลด ราคากลาง