การเปิดเผยข้อมูลต่อสารธารณะ

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3 หน่วยรับผิดชอบงบประมาณรอง ทภ.2 หน่วยเจ้าของงบประมาณ …