ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางซื้อน้ำมันอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ของ ทบ. (ระยะที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้กับ ช.พัน.3 พล.ร.3 จำนวน 6 รายการ

ราคากลาง

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศราคากลาง

ซื้อน้ำมันอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้กับ ช.พัน.3 พล.ร.3 จำนวน 6 รายการ

ราคากลาง

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศราคากลาง

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2567 ของ ทภ.2 ให้กับ ช.พัน.3 พล.ร.3 จำนวน 1 รายการ

ราคากลาง

ประกาศราคากลาง