ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมา งานโครงการก่อสร้างรั้วแสดงแนวเขต และป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐในความดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ ของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2567 งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก – ตาข่าย และก่อสร้างรั้วตะแกรงสำเร็จรูป ของ มทบ.22 (งานจ้างเหมา)

3. ปปช. (แบบ บก.01) จ้างเหมา

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางงานซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคารคลัง สป.5 ของ นขต.พล.ร.6 ตามแผนโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยคลัง สป.5 ระยะที่ 2 ของ ทภ.2 ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้กับ ช.พัน.6 พล.ร.6 ดำเนินการ

4. ปปช. (บก.06)

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานปรับปรุงและพัฒนาหน่วย ทภ.2 และ นขต.ทภ.2 ของ พัน.สร.3, บชร.2, ช.2พัน.201, พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2, ส.พัน.22 ทภ.2, ร.8 พัน.1 และ ร.8 พัน.2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับ ช.2 พัน.201 จำนวน 1 รายการ

ราคากลาง

ประกาศราคากลาง