Post

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคาร งานก่อสร้างโรงทหาร ๑๒๐ คน กห ๐๖-๖ (อนุโลมแบบ) ของ ร.๓ พัน.๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคาร งานก่อสร้างโรงทหาร ๑๒๐คน กห ๐๖-๖ (อนุโลมแบบ) ของ ร.๓ พัน.๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๐๖,๘๘๔.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนหกพันแปดร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ ดาวโหลด ราคากลาง

Post

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งบงานก่อสร้างเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัวตามแบบ ทบ.๙๑๘๑ ก. พร้อมครุภัณฑ์ ของ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๘

ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งบงานก่อสร้างเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว ตามแบบ ทบ.๙๑๘๑ ก. พร้อมครุภัณฑ์ ของ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๘ ตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย กองทัพภาคที่ ๒ และ หน่วยขึ้นตรง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๕๐๕,๓๘๒ บาท (แปดล้านห้าแสนห้าพันสามร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ ดาวโหลด ประกาศ ดาวโหลด ราคากลาง

Post

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจาอาคาร งบงานก่อสร้างเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว ตามแบบ ทบ.๙๑๘๑ ก. พร้อมครุภัณฑ์ ของ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๘ ตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย กองทัพภาคที่ ๒ และหน่วยขึ้นตรง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจาอาคาร งบงานก่อสร้างเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว ตามแบบ ทบ.๙๑๘๑ ก. พร้อมครุภัณฑ์ ของ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๘ ตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย กองทัพภาคที่ ๒ และ หน่วยขึ้นตรง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๘๔,๒๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ ดาวโหลด ประกาศ ดาวโหลด ราคากลาง

Post

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคาร งานก่อสร้างเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว ของ มทบ.๒๑ จว.น.ม. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคาร งานก่อสร้างเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว ของ มทบ.๒๑ จว.น.ม. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๕๐,๓๗๐.๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ เครื่องใช้สำนักงาน  อเนกประสงค์ (๔๔.๑๐.๑๕.๐๓ ) ดาวโหลด ราคากลาง

Post

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งบงานก่อสร้างโรงรถจุ ๒๕ คัน ๒ หัวโรง รวมลานพื้นแข็ง ค.ส.ล.ด้านหน้าอาคาร ตามแบบ ทบ.๒๔๑๕ ด. ของ ร้อย.บก.บชร.๒ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งบงานก่อสร้างโรงรถจุ ๒๕ คัน ๒ หัวโรง รวมลานพื้นแข็ง ค.ส.ล. ด้านหน้าอาคาร ตามแบบ ทบ.๒๔๑๕ ด. ของ ร้อย.บก.บชร.๒ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ กองทัพภาคที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๘๕๖,๓๒๙ บาท (สี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน) ตามรายการ ดาวโหลด ประกาศ ดาวโหลด ราคากลาง

Post

ราคากลางานก่อสร้างห้องนํ้า – ห้องส้วม ตามแบบ กห ๐๗-๑ ฉ. ของ ม.๖ พัน.๖ จว.ข.ก.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาวโหลด  

Post

ราคากลาง โครงการปรับปรุงและก่อสร้างระบบระบายนํ้าภายในหน่วยทหาร ของ ทบ.งานปรับปรุงระบบระบายนํ้า ของ มทบ.๒๗ ค่ายประเสริฐสงคราม จว.ร.อ.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาวโหลด

Post

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งบงานก่อสร้างโรงรถ ๒๕ คัน (๒ หัวโรง) รวมลานพื้นแข็งหน้าอาคาร(ทบ.๒๔๑๕ ด.) กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๖

ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งบงานก่อสร้างโรงรถ ๒๕ คัน (๒ หัวโรง) รวมลานพื้นแข็งหน้าอาคาร (ทบ.๒๔๑๕ ด.) ของ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๖ ตามโครงการเสริมสร้างหน่วย ระยะที่ ๒ ของ กองทัพภาคที่ ๒ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๑๕๕,๗๘๒ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ ดาวโหลด ประกาศ ดาวโหลด ราคากลาง

Post

ราคากลาง งานซ่อมปรับปรุงอาคารโรงทหาร ๑๒๐ คน หมายเลข ๒๑/๗๔ (กกร.ทภ.๒)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาวโหลด  

Post

ราคากลาง งานโครงการปรับปรุงและพัฒนา มทบ. ของ ทภ.๒ งานซ่อมปรับปรุงอาคารเรือนรับรอง มทบ.๒๕

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาวโหลด