กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2
Browsing Category

ประกาศราคากลาง

รายงานการตรวจสอบราคากลาง งานซ่อมปรับปรุงอาคารเรือนแถวนายทหารประทวน(ช.2 พัน.202)

รายงานการตรวจสอบราคากลาง งานซ่อมปรับปรุงอาคารเรือนแถวนายทหารประทวน(ช.2 พัน.202) ดาวโหลด

ทบ. อนุมัติแผนจัดหางานซ่อมปรับปรุงอาคาร เรือนแถวนายทหารประทวน เพิ่มเติมระหว่าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ…

ทบ. อนุมัติแผนจัดหางานซ่อมปรับปรุงอาคาร เรือนแถวนายทหารประทวน เพิ่มเติมระหว่าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ ทภ.๒ (ช.๒ พัน.๒๐๒) ดาวโหลด

ทบ. อนุมัติแผนจัดหางานซ่อมปรับปรุงอาคาร เรือนแถวนายทหารประทวน เพิ่มเติมระหว่าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ…

ทบ. อนุมัติแผนจัดหางานซ่อมปรับปรุงอาคาร เรือนแถวนายทหารประทวน เพิ่มเติมระหว่าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ ทภ.๒ (ช.๒ พัน.๒๐๒) ดาวโหลด

งานซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคาร เรือนแถวนายทหารประทวน เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ…

งานซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคาร เรือนแถวนายทหารประทวน เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ ทภ.๒ (ช.พัน.๖ พล.ร.๖ ดาวโหลด

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ของ กองทัพบก (ระยะที่ ๒)…

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ของ กองทัพบก (ระยะที่ ๒) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ กองทัพภาคที่ ๒ (โดยใช้ก าลังพลของหน่วย กองพันทหารช่างที่ ๓…

ขออนุมัติจัดทำร่างประกำศและร่างเอกสารประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)…

ขออนุมัติจัดทำร่างประกำศและร่างเอกสารประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนำยทหารชั้นประทวน ของ ทบ.(ระยะที่ ๒) ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ ของ ทภ.๒ (โดยใช้ก…

ทบ. อนุมัติแผนจัดหางานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ของ ทบ.(ระยะที่ ๒) …

ทบ. อนุมัติแผนจัดหางานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ของ ทบ.(ระยะที่ ๒)  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ ทภ.๒ ดาวโหลด

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More