แผนกการเงิน กองทัพภาคที่ 2

จัดทำโดย : แผนกการเงิน ทภ.2

พ.อ.ศักดิ์ชัย ทองสุข   นายทหารการเงิน ทภ.2