อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 ที่เป็นผู้บัญชาการทหารบก

    นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2491 ที่ได้มีการจัดตั้งกองทัพภาคที่ 2 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 2 มาแล้ว 41 ท่าน และผู้ที่มีตำแหน่งระดับสูงในกองทัพภาคที่ 2 อีก 1 ท่าน ในจำนวนนั้น มีจำนวน 8 ท่านที่ได้ไปดำรงตำแหน่งสูงสุดในกองทัพบก คือเป็นผู้บัญชาการทหารบก และได้ไปเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดอีก 2 ท่าน รวมทั้งในจำนวนนั้นยังได้ไปดำรงตำแหน่งในฐานะ นายกรัฐมนตรี 2 ท่าน นั้น ถือเป็นความภาคภูมิใจของกำลังพลในกองทัพภาคที่ 2 ทุกนาย ที่ท่านเหล่านั้นได้มีมาตรฐานความเป็นเลิศของการทำงาน ในฐานะทหารมืออาชีพที่ทุกคนให้ความศรัทธา และเกียรติยศโดยฐานะตำแหน่งหน้าที่

"เกียรติยศ ย่อมเกิดจากการกระทำที่สุจริต"

จอมพล ผิน ชุณหะวัน

ผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 15

28 พ.ค.2491 – 23 พ.ค.2497

ประวัติย่อ

เกิดเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2434  ณ หมู่ที่ 3 ตำบลนกแหวก อำเภอบางคณฑี จังหวัดสมุทรสงคราม  บิดาชื่อ นายไข่ ชุณหะวัณ  มารดาชื่อ นางพลับ ชุณหะวัณ  มีอาชีพทำสวนและเป็นแพทย์แผนโบราณ ท่านสมรสกับคุณหญิงวิบูลลักสม์ ชุณหะวัณ

การศึกษา
พ.ศ.2453  โรงเรียนนายร้อยทหารบก
พ.ศ.2463  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

ตำแหน่งสำคัญทางทหาร
พ.ศ.2457  นักเรียนทำการประจำ กองร้อยที่2 กรมทหารราบที่ 4
พ.ศ.2464  นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ กองพลที่ 4
พ.ศ.2469  นายทหารฝ่ายเสนาธิการ กองทัพที่ 1
พ.ศ.2471  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ กรมทหารประจำจังหวัดราชบุรี
พ.ศ.2476  เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 3
พ.ศ.2477  รองผู้บังคับการ มณฑลทหารบกที่ 3
พ.ศ.2478  ผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่ 3
พ.ศ.2484  ผู้บัญชาการ กองพลที่ 3
พ.ศ.2490  รองผู้บัญชาการทหารบก
พ.ศ.2491  ผู้บัญชาการทหารบก

พลเอก กฤษณ์ สีวะรา

ผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 19

1 ต.ค.2516 – 30 ก.ย.2518

“ทหารเรายืนอยู่บนเกียรติอันสูงสุด ที่ประชาชนคนไทยหวังเป็นที่พึ่งสุดท้ายของเขา”

ประวัติย่อ

เกิดเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2456  ณ บ้านพันเอกพระยาวิเศษสัจธาดา อำเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร  บิดาชื่อ ร้อยตรี ชิต สีวะรา  มารดาชื่อ ละมุน สีวะรา มีพี่น้องร่วมบิดามารดา 8 คน เป็นบุตรคนที่ 2 ท่านสมรสกับคุณหญิงสุหร่าย สีวะรา สกุลเดิม ลิ้มเจริญ

การศึกษา
พ.ศ.2473  โรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์
พ.ศ.2479  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
พ.ศ.2502  วิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ 1
พ.ศ.2504  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 3

ตำแหน่งสำคัญทางทหาร
พ.ศ.2481  ผู้บังคับหมวดโรงเรียนทหารราบ
พ.ศ.2489  ผู้บังคับกองร้อย กองพันทหารราบที่ 1กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
พ.ศ.2491  ผู้บังคับกองพันที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
พ.ศ.2493  ผู้บังคับกองพันที่ 1 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
พ.ศ.2495  ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
พ.ศ.2500  ผู้บังคับกองพลที่ 1 รักษาพระองค์
พ.ศ.2503  แม่ทัพภาค กองทัพภาคที่ 2
พ.ศ.2506  แม่ทัพภาค กองทัพภาคที่ 1
พ.ศ.2509  รองผู้บัญชาการทหารบก
พ.ศ.2516  ผู้บัญชาการทหารบก
พ.ศ.2517  รักษาราชการผู้บัญชาการทหารสูงสุด

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

ผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 22

1 ต.ค.2521 – 25 ส.ค.2524

“ผู้บังคับบัญชาต้องประพฤติตน และปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา”

ประวัติย่อ

เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2463  ณ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  บิดาชื่อ รองอำมาตย์โทหลวงวินิจทัณฑกรรม (บึ้ง ติณสูลานนท์)  มารดาชื่อ นางวินิจทัณฑกรรม (ออด ติณสูลานนท์)

การศึกษา
พ.ศ.2480  มัธยาศึกษาปีที่ 8 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
พ.ศ.2484  โรงเรียนเทคนิคทหารบก
พ.ศ.2490  โรงเรียนฝึกหัดราชการโรงเรียนทหารม้า
พ.ศ.2496  โรงเรียนยานเกราะกองทัพบกสหรัฐอเมริกา หลักสูตรผู้บังคับกองพัน
พ.ศ.2503  วิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ 2
พ.ศ.2509  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 9

ตำแหน่งสำคัญทางทหาร
พ.ศ.2484  ประจำกองรถรบ
พ.ศ.2489  ผู้บังคับกองร้อยที่ 2 กองพันที่ 1 กรมรถรบ
พ.ศ.2493  รองผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 4
พ.ศ.2496  อาจารย์แผนกวิชายุทธวิธีโรงเรียนยานเกราะ
พ.ศ.2497  ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 5 กรมทหารม้าที่ 2
พ.ศ.2501  รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารม้ายานเพราะ
พ.ศ.2511  ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า
พ.ศ.2517  แม่ทัพภาคที่ 2
พ.ศ.2520  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
พ.ศ.2521  ผู้บัญชาการทหารบก

พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก

ผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 24

1 ต.ค.2525 – 27 พ.ค.2529

“การเป็นทหารนั้น ต้องเป็นที่ใจ เป็นที่ความสำนึก ไม่ใช่เป็นที่เครื่องแบบอย่างเดียว”

ประวัติย่อ

เกิดเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2468  ณ จังหวัดพระนคร บิดาชื่อ ร้อยตรี พิณ กำลังเอก  มารดาชื่อ นางสาคร กำลังเอก  ท่านสมรสกับท่านผู้หญิง ประภาศรี กำลังเอก

การศึกษา
พ.ศ.2485  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเบญจมบพิตร
พ.ศ.2485  โรงเรียนเตรียมทหารบก
พ.ศ.2491  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
พ.ศ.2505  อบรมหลักสูตรการยุทธการและการฝึก ณ สหรัฐอเมริกา
พ.ศ.2515  วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 5
พ.ศ.2509  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 22

ตำแหน่งสำคัญทางทหาร
พ.ศ.2493  ผู้บังคับหมวดกองพันทหารราบที่ 1 กรมผสมที่ 21
พ.ศ.2496  ผู้บังคับกองร้อย กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
พ.ศ.           ผู้บังคับกองพันที่ 1 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
พ.ศ.2515  ผู้บังคับการกรมผสมที่ 23
พ.ศ.2520  ผู้บัญชาการกองพลที่ 3
พ.ศ.2522  ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์
พ.ศ.2523  รองแม่ทัพภาคที่ 2
พ.ศ.2524  แม่ทัพภาคที่ 1
พ.ศ.2524  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
พ.ศ.2525  ผู้บัญชาการทหารบก และรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
พ.ศ.2526  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการทหารบก

พลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี

ผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 27

7 เม.ย.2535 – 31 ก.ค.2535

“เกิดมาใช่อื่น เพื่อผืนดินไทย”

ประวัติย่อ

เกิดเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2476  ณ ตำบลพงศ์สวาย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  บิดาชื่อ พลตำรวจโท ฉัตร หนุนภักดี  มารดาชื่อ คุณประยงค์ หนุนภักดี  ท่านสมรสกับ แพทย์หญิง สุมนา หนุนภักดี  สกุลเดิม วิชพันธ์

การศึกษา
พ.ศ.2494  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอำนวยศิลป์พระนคร
พ.ศ.2496  โรงเรียนเตรียมนายร้อยรุ่นที่ 12
พ.ศ.2501  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 5
พ.ศ.2502  หลักสูตรนายทหารยานยนต์ ผู้บังคับกองร้อย สหรัฐอเมริกา
พ.ศ.2508  หลักสูตรชั้นนายพัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
พ.ศ.2509  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 45
พ.ศ.2520  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ประเทศอังกฤษ
พ.ศ.2530  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  รุ่นที่ 29

ตำแหน่งสำคัญทางทหาร
พ.ศ.2501  ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
พ.ศ.2506  ผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
พ.ศ.2515  รองผู้ช่วยทูตทหารบก  ประจำกรุงลอนดอน
พ.ศ.2522  ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
พ.ศ.2525  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6
พ.ศ.2527  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์
พ.ศ.2529  แม่ทัพภาคที่ 2
พ.ศ.2532  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
พ.ศ.2533  รองผู้บัญชาการทหารบก
พ.ศ.2535  ผู้บัญชาการทหารบก

พลเอก วิมล วงศ์วานิช

ผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 28

1 ส.ค.2535 – 30 ก.ย.2538

“วินัย หน้าที่ สามัคคี เสียสละ”

ประวัติย่อ

เกิดเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2477  ณ ตําบลหัวเตย อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  บิดาชื่อ ศิริ วงศ์วานิช  มารดาชื่อ เอื้อน วงศ์วานิช  ท่านสมรสกับ พันตรีหญิง คุณหญิงมาลี วงศ์วานิช  สกุลเดิม ทรัพยานนท์

การศึกษา
พ.ศ.2495  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพุทธนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พ.ศ.2496  โรงเรียนเตรียมนายร้อยรุ่นที่ 12
พ.ศ.2501  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 5
พ.ศ.2505  โรงเรียนทหารราบ หลักสูตรชั้นนายร้อย หลักสูตรทหารร่มการรบพิเศษ
พ.ศ.2507  โรงเรียนทหารราบหลักสูตรชั้นนายพัน
พ.ศ.2509  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 45
พ.ศ.2511  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ประเทศสหรัฐอเมริกา
พ.ศ.2530  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  รุ่นที่ 29

ตำแหน่งสำคัญทางทหาร
พ.ศ.2501  ผู้บังคับหมวดอาวุธ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
พ.ศ.2505  ผู้บังคับชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพลร่ม กองพันทหารพลร่ม
พ.ศ.2516  หัวหน้าฝ่ายยุทธการ ศูนย์สงครามพิเศษ
พ.ศ.2522  ผู้บังคับการกรมผสมที่ 6
พ.ศ.2525  ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1
พ.ศ.2528  ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์
พ.ศ.2529  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
พ.ศ.2532  แม่ทัพภาคที่ 2
พ.ศ.2534  รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
พ.ศ.2535  ผู้บัญชาการทหารบก

พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร

ผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 30

1 ต.ค.2539 – 30 ก.ย.2541

“เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน”

ประวัติย่อ

เกิดเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2481  ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา บิดาชื่อ เปลี่ยน ฐานะจาโร  มารดาชื่อ มุ้ย ฐานะจาโร  ท่านสมรสกับคุณหญิงอรวรรณ ฐานะจาโร

การศึกษา
พ.ศ.2497  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา
พ.ศ.2500  โรงเรียนเตรียมนายร้อย รุ่นที่ 16
พ.ศ.2505  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 9
พ.ศ.2507  โรงเรียนทหารราบ หลักสูตรชั้นนายร้อย
พ.ศ.2507  หลักสูตรชั้นนายร้อย และการรบแบบจู่โจม สหรัฐอเมริกา
พ.ศ.2512  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 48

ตำแหน่งสำคัญทางทหาร
พ.ศ.2505  ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 2 มหาดเล็กรักษาพระองค์
พ.ศ.2518  ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
พ.ศ.2521  ผู้บังคับกองทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
พ.ศ.2524  เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 2
พ.ศ.2530  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11
พ.ศ.2531  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6
พ.ศ.2534  แม่ทัพน้อยที่ 2
พ.ศ.2535  แม่ทัพภาคที่ 1
พ.ศ.2537  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
พ.ศ.2538  รองผู้บัญชาการทหารบก
พ.ศ.2539  ผู้บัญชาการทหารบก

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์

ผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 31

1 ต.ค.2541 – 30 ก.ย.2545

“ประหยัด โปร่งใส เป็นธรรม ประสิทธิภาพ”

ประวัติย่อ

เกิดเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2486  ณ บ้านพักในค่ายจักรพงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ท่านสมรสกับ พันเอกหญิง คุณหญิง จิตรวดี จุลานนท์  สกุลเดิม สันทัดเวช

การศึกษา
พ.ศ.2500  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
พ.ศ.2501  โรงเรียนเตรียมทหาร
พ.ศ.2503  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
พ.ศ.2509  โรงเรียนทหารราบ หลักสูตรชั้นนายร้อย
พ.ศ.2511  โรงเรียนทหารราบ ฟอร์ทเบนนิ่งรัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา
พ.ศ.2514  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 52
พ.ศ.2517  หลักสูตรเสนาธิการทหารบก สหรัฐอเมริกา หลักศุตรการบริหารทรัพยากร กระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา
พ.ศ.2536  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 36

ตำแหน่งสำคัญทางทหาร
พ.ศ.2509  ผู้บังคับหมวดกองร้อยอาวุธเบา กองพันที่ 1 กรมผสมที่ 31
พ.ศ.2514  ครูโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ
พ.ศ.2518  อาจารย์วิชายุทธวิธี โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
พ.ศ.2521  ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 4 กรมผสมที่ 23
พ.ศ.2525  ผู้บังคับกองรบพิเศษ (พลร่ม) ที่ 1
พ.ศ.2526  ผู้บังคับกรมรบพิเศษที่ 1
พ.ศ.2532  ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1
พ.ศ.2535  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
พ.ศ.2537  แม่ทัพภาคที่ 2
พ.ศ.2541  ผู้บัญชาการทหารบก