ภารกิจ กองทัพภาคที่ ๒

วิสัยทัศน์ | Vission

“เป็นองค์กรด้านความมั่นคงที่มีศักยภาพ ทันสมัย และเป็นที่พึ่งของประชาชน”

ภารกิจ / Mission

๑. การป้องกันประเทศ
๒. การรักษาความมั่นคงภายในประเทศ
๓. การรักษาความสงบเรียบร้อย
๔. การช่วยพัฒนาประเทศ
๕. การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม