กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ภารกิจ กองทัพภาคที่ ๒

ภารกิจ กองทัพภาคที่ ๒
วิสัยทัศน์ | Vission

“เป็นองค์กรด้านความมั่นคงที่มีศักยภาพ ทันสมัย และเป็นที่พึ่งของประชาชน”

ภารกิจ / Mission

๑. การป้องกันประเทศ
๒. การรักษาความมั่นคงภายในประเทศ
๓. การรักษาความสงบเรียบร้อย
๔. การช่วยพัฒนาประเทศ
๕. การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More