กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ภารกิจ

[cmsmasters_row data_width=”boxed” data_columns_behavior=”true” data_top_style=”default” data_bot_style=”default” data_color=”default” data_bg_img=”5787|http://web.army2.mi.th/wp-content/uploads/2020/09/VTC-กกพ.ทภ.2-15-ก.ย-63-960×650.jpg|cmsmasters-full-thumb” data_bg_position=”top center” data_bg_repeat=”repeat-y” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_size=”cover” data_padding_top=”150″ data_padding_bottom=”200″][cmsmasters_column data_width=”1/1″][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_padding_bottom=”0″ data_padding_top=”0″ data_color=”default” data_bot_style=”default” data_top_style=”default” data_columns_behavior=”true” data_no_margin=”true” data_padding_right=”0″ data_padding_left=”0″ data_width=”fullwidth”][cmsmasters_column data_width=”1/2″][cmsmasters_featured_block text_width=”100″ text_position=”center” text_align=”left” fb_bg_color=”#333333″ bg_img=”5890|http://web.army2.mi.th/wp-content/uploads/2020/09/Viss.png|full” bg_position=”top center” bg_repeat=”no-repeat” bg_attachment=”scroll” bg_size=”cover” top_padding=”265″ bottom_padding=”265″ animation_delay=”0″]
[/cmsmasters_featured_block][/cmsmasters_column][cmsmasters_column data_width=”1/2″][cmsmasters_featured_block text_width=”100″ text_position=”center” text_padding=”10% 10% 10% 10%” text_align=”center” bg_img=”4554|http://web.army2.mi.th/wp-content/uploads/2016/07/01-1160×650.jpg|cmsmasters-full-thumb” bg_position=”top center” bg_repeat=”no-repeat” bg_attachment=”scroll” bg_size=”cover” top_padding=”30″ bottom_padding=”50″ animation=”fadeIn” animation_delay=”0″]

วิสัยทัศน์ | Vission

“เป็นองค์กรด้านความมั่นคงที่มีศักยภาพ ทันสมัย และเป็นที่พึ่งของประชาชน”

[/cmsmasters_featured_block][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_padding_bottom=”10″ data_padding_top=”10″ data_color=”default” data_bot_style=”default” data_top_style=”default” data_width=”boxed”][cmsmasters_column data_width=”1/1″][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_padding_bottom=”0″ data_padding_top=”0″ data_color=”default” data_bot_style=”default” data_top_style=”default” data_columns_behavior=”true” data_no_margin=”true” data_padding_right=”0″ data_padding_left=”0″ data_width=”fullwidth”][cmsmasters_column data_width=”1/2″][cmsmasters_featured_block text_width=”100″ text_position=”center” text_align=”left” fb_bg_color=”#333333″ bg_img=”5884|http://web.army2.mi.th/wp-content/uploads/2020/09/Mission-1160×650.jpg|cmsmasters-full-thumb” bg_position=”top center” bg_repeat=”repeat” bg_attachment=”scroll” bg_size=”cover” top_padding=”350″ bottom_padding=”290″ animation_delay=”0″]
[/cmsmasters_featured_block][/cmsmasters_column][cmsmasters_column data_width=”1/2″][cmsmasters_featured_block text_width=”100″ text_position=”center” text_padding=”10% 10% 10% 10%” text_align=”left” bg_img=”4554|http://web.army2.mi.th/wp-content/uploads/2016/07/01-1160×650.jpg|cmsmasters-full-thumb” bg_position=”top center” bg_repeat=”no-repeat” bg_attachment=”scroll” bg_size=”cover” top_padding=”30″ bottom_padding=”50″ animation_delay=”0″]

ภารกิจ / Mission

๑. การป้องกันประเทศ
๒. การรักษาความมั่นคงภายในประเทศ
๓. การรักษาความสงบเรียบร้อย
๔. การช่วยพัฒนาประเทศ
๕. การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม

[/cmsmasters_featured_block][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_padding_bottom=”20″ data_padding_top=”0″ data_color=”default” data_bot_style=”default” data_top_style=”default” data_width=”boxed”][cmsmasters_column data_width=”1/1″]

[cmsmasters_divider width=”long” height=”1″ position=”center” margin_top=”50″ margin_bottom=”50″ animation_delay=”0″]

[/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_width=”boxed” data_top_style=”default” data_bot_style=”default” data_color=”default” data_padding_top=”35″ data_padding_bottom=”10″][cmsmasters_column data_width=”1/1″][cmsmasters_heading type=”h1″ font_size=”40″ font_weight=”bold” font_style=”normal” text_align=”center” color=”#ef6f1a” margin_top=”0″ margin_bottom=”15″ animation_delay=”0″]ภารกิจ กองทัพบก[/cmsmasters_heading][cmsmasters_heading type=”h2″ font_size=”30″ font_weight=”normal” font_style=”normal” text_align=”center” color=”#285607″ margin_top=”0″ margin_bottom=”15″ animation_delay=”0″]เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน[/cmsmasters_heading][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_padding_bottom=”20″ data_padding_top=”0″ data_color=”default” data_bot_style=”default” data_top_style=”default” data_width=”boxed”][cmsmasters_column data_width=”1/1″]

[cmsmasters_divider width=”long” height=”1″ position=”center” margin_top=”50″ margin_bottom=”50″ animation_delay=”0″]

[cmsmasters_image align=”center” animation_delay=”0″]1511|http://web.army2.mi.th/wp-content/uploads/2016/05/ICON.png|full[/cmsmasters_image][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_padding_bottom=”0″ data_padding_top=”0″ data_color=”default” data_bot_style=”default” data_top_style=”default” data_columns_behavior=”true” data_no_margin=”true” data_padding_right=”0″ data_padding_left=”0″ data_width=”fullwidth”][cmsmasters_column data_width=”1/2″][cmsmasters_featured_block text_width=”100″ text_position=”center” text_align=”left” fb_bg_color=”#333333″ bg_img=”4938|http://web.army2.mi.th/wp-content/uploads/2020/01/vision1-1160×650.png|cmsmasters-full-thumb” bg_position=”top center” bg_repeat=”no-repeat” bg_attachment=”scroll” bg_size=”cover” top_padding=”265″ bottom_padding=”265″ animation_delay=”0″]
[/cmsmasters_featured_block][/cmsmasters_column][cmsmasters_column data_width=”1/2″][cmsmasters_featured_block text_width=”100″ text_position=”center” text_padding=”10% 10% 10% 10%” text_align=”left” bg_img=”4554|http://web.army2.mi.th/wp-content/uploads/2016/07/01-1160×650.jpg|cmsmasters-full-thumb” bg_position=”top center” bg_repeat=”no-repeat” bg_attachment=”scroll” bg_size=”cover” top_padding=”30″ bottom_padding=”50″ animation_delay=”0″]

พิทักษ์ ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Preserving, Protecting and Upholding the Royal Institution

กองทัพบกตระหนักเสมอว่า ภารกิจการพิทักษ์ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันสูงสุดของประเทศ เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของปวงชนชาวไทยเป็นภารกิจสำคัญยิ่ง

The Royal Thai Army recognizes the importance of preserving and upholding the Royal Institution as the highest institution in the country and ensuring that Royal Institution is the uniting spiritual hub for all Thai citizens.

[/cmsmasters_featured_block][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_width=”boxed” data_top_style=”default” data_bot_style=”default” data_color=”default” data_padding_top=”5″ data_padding_bottom=”5″][cmsmasters_column data_width=”1/1″]

[cmsmasters_divider width=”long” height=”1″ position=”center” margin_top=”50″ margin_bottom=”50″ animation_delay=”0″]

[/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_padding_bottom=”0″ data_padding_top=”0″ data_color=”default” data_bot_style=”default” data_top_style=”default” data_columns_behavior=”true” data_no_margin=”true” data_padding_right=”0″ data_padding_left=”0″ data_width=”fullwidth”][cmsmasters_column data_width=”1/2″][cmsmasters_featured_block text_width=”100″ text_position=”center” text_align=”left” fb_bg_color=”#333333″ bg_img=”4945|http://web.army2.mi.th/wp-content/uploads/2020/01/fence-1160×650.jpg|cmsmasters-full-thumb” bg_position=”top center” bg_repeat=”no-repeat” bg_attachment=”scroll” bg_size=”cover” top_padding=”265″ bottom_padding=”265″ animation_delay=”0″]
[/cmsmasters_featured_block][/cmsmasters_column][cmsmasters_column data_width=”1/2″][cmsmasters_featured_block text_width=”100″ text_position=”center” text_padding=”10% 10% 10% 10%” text_align=”left” bg_img=”4554|http://web.army2.mi.th/wp-content/uploads/2016/07/01-1160×650.jpg|cmsmasters-full-thumb” bg_position=”top center” bg_repeat=”no-repeat” bg_attachment=”scroll” bg_size=”cover” top_padding=”30″ bottom_padding=”50″ animation_delay=”0″]

การป้องกันประเทศ

National Defense

ภารกิจหลักของกองทัพบกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มีหน้าที่ต้องรักษาอธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เพื่อดำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของรัฐ ผลประโยชน์ของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

The core mission of the Royal Thai Army under the 2017 Constitution are to protect national sovereignty and all areas under the sovereignty of the Kingdom of Thailand, in order to maintain national stability, interests and Democracy with His Majesty the King as Head of State.

[/cmsmasters_featured_block][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_width=”boxed” data_top_style=”default” data_bot_style=”default” data_color=”default” data_padding_top=”5″ data_padding_bottom=”5″][cmsmasters_column data_width=”1/1″]

[cmsmasters_divider width=”long” height=”1″ position=”center” margin_top=”50″ margin_bottom=”50″ animation_delay=”0″]

[/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_padding_bottom=”0″ data_padding_top=”0″ data_color=”default” data_bot_style=”default” data_top_style=”default” data_columns_behavior=”true” data_no_margin=”true” data_padding_right=”0″ data_padding_left=”0″ data_width=”fullwidth”][cmsmasters_column data_width=”1/2″][cmsmasters_featured_block text_width=”100″ text_position=”center” text_align=”left” fb_bg_color=”#333333″ bg_img=”4950|http://web.army2.mi.th/wp-content/uploads/2020/01/mission3-1160×650.jpg|cmsmasters-full-thumb” bg_position=”top center” bg_repeat=”no-repeat” bg_attachment=”scroll” bg_size=”cover” top_padding=”265″ bottom_padding=”265″ animation_delay=”0″]
[/cmsmasters_featured_block][/cmsmasters_column][cmsmasters_column data_width=”1/2″][cmsmasters_featured_block text_width=”100″ text_position=”center” text_padding=”10% 10% 10% 10%” text_align=”left” bg_img=”4554|http://web.army2.mi.th/wp-content/uploads/2016/07/01-1160×650.jpg|cmsmasters-full-thumb” bg_position=”top center” bg_repeat=”no-repeat” bg_attachment=”scroll” bg_size=”cover” top_padding=”30″ bottom_padding=”50″ animation_delay=”0″]

การรักษาความมั่นคงภายใน และการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

Maintaining Internal Security as well as Peace and Order Domestically

กองทัพบกเป็นองค์กรหลักในการจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ สนับสนุนรัฐบาลในภารกิจการรักษาความมั่นคงภายในและการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ภายใต้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย บนพื้นฐานหลักสิทธิมนุษยชน

The Royal Thai Army is the main organization in preparing manpower and military equipment in support of the government’s policy on maintaining internal security and peace and order domestically, under the jurisdiction as stated in the constitution while adhering to human rights declaration.

[/cmsmasters_featured_block][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_width=”boxed” data_top_style=”default” data_bot_style=”default” data_color=”default” data_padding_top=”5″ data_padding_bottom=”5″][cmsmasters_column data_width=”1/1″]

[cmsmasters_divider width=”long” height=”1″ position=”center” margin_top=”50″ margin_bottom=”50″ animation_delay=”0″]

[/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_padding_bottom=”0″ data_padding_top=”0″ data_color=”default” data_bot_style=”default” data_top_style=”default” data_columns_behavior=”true” data_no_margin=”true” data_padding_right=”0″ data_padding_left=”0″ data_width=”fullwidth”][cmsmasters_column data_width=”1/2″][cmsmasters_featured_block text_width=”100″ text_position=”center” text_align=”left” fb_bg_color=”#333333″ bg_img=”4954|http://web.army2.mi.th/wp-content/uploads/2020/01/vision4-1160×650.png|cmsmasters-full-thumb” bg_position=”top center” bg_repeat=”no-repeat” bg_attachment=”scroll” bg_size=”cover” top_padding=”265″ bottom_padding=”265″ animation_delay=”0″]
[/cmsmasters_featured_block][/cmsmasters_column][cmsmasters_column data_width=”1/2″][cmsmasters_featured_block text_width=”100″ text_position=”center” text_padding=”10% 10% 10% 10%” text_align=”left” bg_img=”4554|http://web.army2.mi.th/wp-content/uploads/2016/07/01-1160×650.jpg|cmsmasters-full-thumb” bg_position=”top center” bg_repeat=”no-repeat” bg_attachment=”scroll” bg_size=”cover” top_padding=”30″ bottom_padding=”50″ animation_delay=”0″]

การพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน

National Development and Assisting the People

ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากภัยธรรมชาติ เป็นภัยคุกคามประการหนึ่งที่กองทัพบกถือว่าเป็นความเร่งด่วนลำดับแรก ที่ทหารทุกหน่วยต้องเข้าให้การช่วยเหลือ

Distress of the people due to natural disasters is one of the main priorities placed by the Royal Thai Army. All army units must assist people those affected by natural disasters.

[/cmsmasters_featured_block][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_width=”boxed” data_top_style=”default” data_bot_style=”default” data_color=”default” data_padding_top=”5″ data_padding_bottom=”5″][cmsmasters_column data_width=”1/1″]

[cmsmasters_divider width=”long” height=”1″ position=”center” margin_top=”50″ margin_bottom=”50″ animation_delay=”0″]

[/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_padding_bottom=”0″ data_padding_top=”0″ data_color=”default” data_bot_style=”default” data_top_style=”default” data_columns_behavior=”true” data_no_margin=”true” data_padding_right=”0″ data_padding_left=”0″ data_width=”fullwidth”][cmsmasters_column data_width=”1/2″][cmsmasters_featured_block text_width=”100″ text_position=”center” text_align=”left” fb_bg_color=”#333333″ bg_img=”4959|http://web.army2.mi.th/wp-content/uploads/2020/01/vision5-1160×650.png|cmsmasters-full-thumb” bg_position=”top center” bg_repeat=”no-repeat” bg_attachment=”scroll” bg_size=”cover” top_padding=”265″ bottom_padding=”265″ animation_delay=”0″]
[/cmsmasters_featured_block][/cmsmasters_column][cmsmasters_column data_width=”1/2″][cmsmasters_featured_block text_width=”100″ text_position=”center” text_padding=”10% 10% 10% 10%” text_align=”left” bg_img=”4554|http://web.army2.mi.th/wp-content/uploads/2016/07/01-1160×650.jpg|cmsmasters-full-thumb” bg_position=”top center” bg_repeat=”no-repeat” bg_attachment=”scroll” bg_size=”cover” top_padding=”30″ bottom_padding=”50″ animation_delay=”0″]

การเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารกับมิตรประเทศ

Enhancement of Military Cooperation with Allied Nations

กองทัพบกมุ่งมั่นที่จะสร้างความร่วมมือกับกองทัพบกจากมิตรประเทศและตระหนักเสมอว่ากองทัพบกมิตรประเทศเป็นเพื่อนแท้ยามทุกข์ยาก เราพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือเมื่อต้องการ

The Royal Thai Army is dedicated to enhancing cooperation with Allied Armies and have always view our allied armies as friends in all situations and we stand ready to assist upon request.

[/cmsmasters_featured_block][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_width=”boxed” data_top_style=”default” data_bot_style=”default” data_color=”default” data_padding_top=”5″ data_padding_bottom=”5″][cmsmasters_column data_width=”1/1″]

[cmsmasters_divider width=”long” height=”1″ position=”center” margin_top=”50″ margin_bottom=”50″ animation_delay=”0″]

[/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_padding_bottom=”0″ data_padding_top=”0″ data_color=”default” data_bot_style=”default” data_top_style=”default” data_columns_behavior=”true” data_no_margin=”true” data_padding_right=”0″ data_padding_left=”0″ data_width=”fullwidth”][cmsmasters_column data_width=”1/2″][cmsmasters_featured_block text_width=”100″ text_position=”center” text_align=”left” fb_bg_color=”#333333″ bg_img=”4961|http://web.army2.mi.th/wp-content/uploads/2020/01/vision6-1160×650.png|cmsmasters-full-thumb” bg_position=”top center” bg_repeat=”no-repeat” bg_attachment=”scroll” bg_size=”cover” top_padding=”265″ bottom_padding=”265″ animation_delay=”0″]
[/cmsmasters_featured_block][/cmsmasters_column][cmsmasters_column data_width=”1/2″][cmsmasters_featured_block text_width=”100″ text_position=”center” text_padding=”10% 10% 10% 10%” text_align=”left” bg_img=”4554|http://web.army2.mi.th/wp-content/uploads/2016/07/01-1160×650.jpg|cmsmasters-full-thumb” bg_position=”top center” bg_repeat=”no-repeat” bg_attachment=”scroll” bg_size=”cover” top_padding=”30″ bottom_padding=”50″ animation_delay=”0″]

การสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในมิติต่างๆ

Other Mission

กองทัพบกเป็นกลไกของรัฐ พร้อมที่จะให้ความมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

The Royal Thai Army is a mechanism of the government and stands ready to cooperate with other government and private sectors on the enhancement of national development in order to achieve stability, prosperity and sustainability.

[/cmsmasters_featured_block][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More