Post

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งบงานก่อสร้างเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัวตามแบบ ทบ.๙๑๘๑ ก. พร้อมครุภัณฑ์ ของ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๘

ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งบงานก่อสร้างเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว ตามแบบ ทบ.๙๑๘๑ ก. พร้อมครุภัณฑ์ ของ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๘ ตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย กองทัพภาคที่ ๒ และ หน่วยขึ้นตรง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๕๐๕,๓๘๒ บาท (แปดล้านห้าแสนห้าพันสามร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ ดาวโหลด ประกาศ ดาวโหลด ราคากลาง

Post

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจาอาคาร งบงานก่อสร้างเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว ตามแบบ ทบ.๙๑๘๑ ก. พร้อมครุภัณฑ์ ของ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๘ ตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย กองทัพภาคที่ ๒ และหน่วยขึ้นตรง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจาอาคาร งบงานก่อสร้างเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว ตามแบบ ทบ.๙๑๘๑ ก. พร้อมครุภัณฑ์ ของ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๘ ตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย กองทัพภาคที่ ๒ และ หน่วยขึ้นตรง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๘๔,๒๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ ดาวโหลด ประกาศ ดาวโหลด ราคากลาง

Post

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งบงานก่อสร้างโรงรถจุ ๒๕ คัน ๒ หัวโรง รวมลานพื้นแข็ง ค.ส.ล.ด้านหน้าอาคาร ตามแบบ ทบ.๒๔๑๕ ด. ของ ร้อย.บก.บชร.๒ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งบงานก่อสร้างโรงรถจุ ๒๕ คัน ๒ หัวโรง รวมลานพื้นแข็ง ค.ส.ล. ด้านหน้าอาคาร ตามแบบ ทบ.๒๔๑๕ ด. ของ ร้อย.บก.บชร.๒ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ กองทัพภาคที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๘๕๖,๓๒๙ บาท (สี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน) ตามรายการ ดาวโหลด ประกาศ ดาวโหลด ราคากลาง

Post

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งบงานก่อสร้างโรงรถ ๒๕ คัน (๒ หัวโรง) รวมลานพื้นแข็งหน้าอาคาร(ทบ.๒๔๑๕ ด.) กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๖

ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งบงานก่อสร้างโรงรถ ๒๕ คัน (๒ หัวโรง) รวมลานพื้นแข็งหน้าอาคาร (ทบ.๒๔๑๕ ด.) ของ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๖ ตามโครงการเสริมสร้างหน่วย ระยะที่ ๒ ของ กองทัพภาคที่ ๒ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๑๕๕,๗๘๒ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ ดาวโหลด ประกาศ ดาวโหลด ราคากลาง

Post

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งบงานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของ ทบ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ กองทัพภาคที่ ๒

ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งบงานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของ ทบ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ ทภ.๒ ของ กองทัพภาคที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๖๑๖,๙๐๐ บาท (สี่ล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ ดาวโหลด ประกาศ ดาวโหลด ราคากลาง

Post

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งบงานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของ ทบ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ กองทัพภาคที่ ๒

    ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งบงานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของ ทบ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ ทภ.๒ ของ กองทัพภาคที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๐๓,๘๐๓ บาท (สามล้านเก้าแสนสามพันแปดร้อยสามบาทถ้วน) ตามรายการ ดาวโหลด ราคากลาง

Post

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน (งบงานซ่อมแซมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ กองทัพภาคที่ ๒ (งานจ้างเหมา)

ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน (งบงานซ่อมแซมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ กองทัพภาคที่ ๒ (งานจ้างเหมา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน ๑,๐๐๙,๘๐๐ บาท (หนึ่งล้าน เก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ดาวโหลด ประกาศ ดาวโหลด ราคากลาง

Post

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกลุ่มงบงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้างโครงการจัดตั้ง ปรับปรุงและขยายหน่วย (โครงการปรับปรุงอาคารโรงเลี้ยง โรงประกอบเลี้ยงโรงนอนทหาร และห้องน้้า – ห้องส้วม) ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ กองทัพภาคที่ ๒

ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกลุ่มงบงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง โครงการจัดตั้งปรับปรุงและขยายหน่วย (โครงการปรับปรุงอาคารโรงเลี้ยง โรงประกอบเลี้ยง โรงนอนทหารและห้องน้้า – ห้องส้วม) ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ กองทัพภาคที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๘๒,๙๙๕ บาท (สองล้านสามแสนแปดหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ ดาวโหลด ประกาศ ดาวโหลด ราคากลาง