ประกาศ กองทัพภาคที่ 2 ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศราคากลาง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เปิดเผยราคากลางหน่วยงาน ทภ.2

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงและก่อสร้างระบบระบายน้ำของ กองทัพภาคที่ ๒, กองพลทหารราบที่ ๓, กองพันทหารช่างที่ ๓ กองพลทหารราบที่ ๓ และ กรมทหารราบที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงและก่อสร้างระบบระบายน้ำของ กองทัพภาคที่ ๒,
กองพลทหารราบที่ ๓, กองพันทหารช่างที่ ๓ กองพลทหารราบที่ ๓ และ กรมทหารราบที่ ๘
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
——————————–

ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงและก่อสร้างระบบระบายน้ำของ กองทัพภาคที่ ๒, กองพลทหารราบที่ ๓, กองพันทหารช่างที่ ๓ กองพลทหารราบที่ ๓ และ กรมทหารราบที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้กับ กองพันทหารช่างที่ ๓ กองพลทหารราบที่ ๓ เป็น หน่วยดำเนินการ จำนวน ๓๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียดตามบัญชีรายการวัสดุที่แนบท้ายประกาศนี้)

ราคากลางของงานประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้เป็นเงิน ๒,๐๘๙,๐๑๔ บาท ( สองล้านแปดหมื่นเก้าพันสิบสี่บาทถ้วน )

ดาวโหลด

611019

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 3
Views Today : 290
Views Yesterday : 150
Views Last 30 days : 7376
Total views : 441984