Post

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการเสริมสร้างหน่วย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งานก่อสร้างห้องน้ำ– ห้องส้วม ของ กองพันทหารม้าที่ ๘ กรมทหารม้าที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการเสริมสร้างหน่วย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งานก่อสร้างห้องน้ำ– ห้องส้วม ของ กองพันทหารม้าที่ ๘ กรมทหารม้าที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ——————————– ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการเสริมสร้างหน่วย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งานก่อสร้างห้องน้ำ – ห้องส้วม ของ กองพันทหารม้าที่ ๘ กรมทหารม้าที่ ๗ ให้กับ กองพันทหารช่างที่ ๒๐๒ กรมทหารช่างที่ ๒ เป็นหน่วยดำเนินการ จำนวน ๑๓๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(รายละเอียดตามบัญชีรายการวัสดุที่แนบท้ายประกาศนี้) ราคากลางของงานประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้เป็นเงิน ๑,๒๗๖,๙๑๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) ดาวโหลด  

Post

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคาร โครงการเสริมสร้างหน่วย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งานก่อสร้างโรงทหาร ๙๐ คน และห้องน้ำ– ห้องส้วม ของ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคาร โครงการเสริมสร้างหน่วย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งานก่อสร้างโรงทหาร ๙๐ คน และห้องน้ำ– ห้องส้วม ของ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ——————————–      ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคาร โครงการเสริมสร้างหน่วย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งานก่อสร้างโรงทหาร ๙๐ คน และห้องน้ำ – ห้องส้วมของ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๓ ให้กับ กองพันทหารช่างที่ ๒๐๑ กรมทหารช่างที่ ๒ เป็นหน่วยดำเนินการ จำนวน ๒๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(รายละเอียดตามบัญชีรายการวัสดุที่แนบท้ายประกาศนี้)      ราคากลางของงานประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้เป็นเงิน 2,067,454 บาท (สองล้านหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน) ดาวโหลด

Post

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการเสริมสร้างหน่วย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งานก่อสร้าง โรงทหาร ๙๐ คน และห้องน้ำ– ห้องส้วม ของ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการเสริมสร้างหน่วย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งานก่อสร้าง โรงทหาร ๙๐ คน และห้องน้ำ– ห้องส้วม ของ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ——————————– ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการเสริมสร้างหน่วย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งานก่อสร้างโรงทหาร ๙๐ คน และห้องน้ำ – ห้องส้วม ของกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๓ ให้กับ กองพันทหารช่างที่ 20๑ กรมทหารช่างที่ 2 ดำเนินการจำนวน ๒๗๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียดตามบัญชีรายการวัสดุที่แนบท้ายประกาศนี้) ราคากลางของงานประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้เป็นเงิน  ๙,๖๖๘,๕๖๔ บาท (เก้าล้านหกแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) ดาวโหลด  

Post

ประกวดราคาซื้อยางรถยนต์สายขนส่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของ กองทัพภาคที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อยางรถยนต์สายขนส่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของ กองทัพภาคที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ——————————–       ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ จะดำเนินการประกวดราคาซื้อยางรถยนต์ สายขนส่ง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒ ให้กับ กองทัพภาคที่ ๒ และหน่วยขึ้นตรง จำนวน ๒๘ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (รายละเอียดตามบัญชีรายการวัสดุที่แนบท้ายประกาศนี้)      ราคากลางของงานประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ในครั้งนี้เป็นเงิน ๑๐,๗๑๕,๘๔๐ บาท (สิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ดาวโหลดประกาศ  

Post

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างเรือนแถวนายทหารประทวนจุ10 ครอบครัว ของ กองพันทหารช่างที่ 202 กรมทหารช่างที่ 2

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างเรือนแถวนายทหารประทวนจุ10 ครอบครัว ของ กองพันทหารช่างที่ 202 กรมทหารช่างที่ 2 ตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย กองทัพภาคที่ ๒ และ หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ——————————– ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างเรือนแถวนายทหารประทวนจุ10 ครอบครัว ของ กองพันทหารช่างที่ 202 กรมทหารช่างที่ 2 ตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย กองทัพภาคที่ ๒ และ หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้กับกองกองพันทหารช่างที่ 202 กรมทหารช่างที่ 2 ดำเนินการ จำนวน ๑๗๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(รายละเอียดตามบัญชีรายการวัสดุที่แนบท้ายประกาศนี้)      ราคากลางของงานประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้เป็นเงิน7,854,170 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ดาวโหลด

Post

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงถนนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงถนนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ——————————– ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งานซ่อมปรับปรุงถนนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ให้กับ กองพันทหารช่างที่ ๖ กองพลทหารราบที่ ๖ ดำเนินการจำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (รายการละเอียดตามบัญชีรายการวัสดุที่แนบท้ายประกาศนี้) ราคากลางของงานประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้เป็นเงิน ๑๐,๗๘๕,๒๕๐ บาท (สิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดาวโหลด

Post

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร จุ12 ครอบครัว (แบบ ทบ.9180 ก.) ของ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๖ โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย กองทัพภาคที่ ๒ และ หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร จุ12 ครอบครัว (แบบ ทบ.9180 ก.) ของ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๖ โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย กองทัพภาคที่ ๒ และ หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ——————————–      ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างเรือนแถว นายทหารสัญญาบัตร จุ12 ครอบครัว (แบบ ทบ.9180 ก.) ของ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๖ โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย กองทัพภาคที่ ๒ และ หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้กับ กองพันทหารช่างที่ ๖ กองพลทหารราบที่ ๖...

Post

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงและก่อสร้างระบบระบายน้ำของ มณฑลทหารบกที่ ๒๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงและก่อสร้างระบบระบายน้ำของ มณฑลทหารบกที่ ๒๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ——————————–      ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงและก่อสร้างระบบระบายน้ำของ มณฑลทหารบกที่ ๒๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้กับ กองพันทหารช่างที่๒๐๒ กรมทหารช่างที่ ๒ เป็นหน่วยดำเนินการ จำนวน ๑๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(รายละเอียดตามบัญชีรายการวัสดุที่แนบท้ายประกาศนี้) ราคากลางของงานประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้เป็นเงิน3,191,870 บาท ( สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน ) ดาวโหลด  

Post

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารห้องรับรองสนามยิงปืนพกสั้น และอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ กรมทหารราบที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารห้องรับรองสนามยิงปืนพกสั้น และอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ กรมทหารราบที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ——————————– ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารห้องรับรองสนามยิงปืนพกสั้น และอาคารอเนกประสงค์ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของกรมทหารราบที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้กับ กองพันทหารช่างที่ ๓ กองพลทหารราบที่ ๓ เป็นหน่วยดำเนินการ จำนวน ๑๖๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียดตามบัญชีรายการวัสดุที่แนบท้ายประกาศนี้) ราคากลางของงานประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้เป็นเงิน ๔,๒๑๓,๐๕๑ บาท ( สี่ล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน ) ดาวโหลด  

Post

ประกวดราคาซื้อยางรถยนต์สายขนส่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของ กองทัพภาคที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อยางรถยนต์สายขนส่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของ กองทัพภาคที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ——————————– ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ จะดำเนินการประกวดราคาซื้อยางรถยนต์ สายขนส่ง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒ ให้กับ กองทัพภาคที่ ๒ และหน่วยขึ้นตรง จำนวน ๒๘ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคา ทางอิเล็กทรอนิกส์(e – bidding) (รายละเอียดตามบัญชีรายการวัสดุที่แนบท้ายประกาศนี้) ราคากลางของงานประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e – bidding) ในครั้งนี้เป็นเงิน ๑๐,๗๑๕,๘๔๐ บาท (สิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ดาวโหลด