อดีตแม่ทัพภาคที่ 2

ลำดับที่ 1

พล.ท.หลวง วีระโยธา

3 กันยายน 2491 – 3 มิถุนายน 2493

ลำดับที่ 2

พล.ท.หลวงสวัสดิ์สรยุทธ

4 กันยายน 2493 – 10 กันยายน 2494

ลำดับที่ 3

พล.ท.ไสว ไสวแสนยากร

10 กันยายน 2494 – 28 เมษายน 2497

ลำดับที่ 4

พล.ท.ครวญ สุทธานินทร์

16 กันยายน 2497 – 12 ตุลาคม 2498

ลำดับที่ 5

พล.ท.สนิท สนิทยุทธการไทยานนท์

13 ตุลาคม 2498 – 31 ธันวาคม 2499

ลำดับที่ 6

พล.ท.หลวงสวัสดิ์ฤทธิรณ

1 มกราคม 2500 – 30 ธันวาคม 2500

ลำดับที่ 7

พล.ท.ชลอ จารุกลัส

31 ธันวาคม 2500 – 29 ธันวาคม 2503

ลำดับที่ 8

พล.ท.กฤษณ์ สีวะรา

30 ธันวาคม 2503 – 30 กันยายน 2506

ลำดับที่ 9

พล.ท.จิตต์ สุนทรานนท์

1 ตุลาคม 2506 – 30 กันยายน 2507

ลำดับที่ 10

พล.ท.ธงเจิม ศังขวณิช

31 กรกฎาคม 2507 – 30 กันยายน 2512

ลำดับที่ 11

พล.ท.จำลอง สิงหะ

31 ตุลาคม 2512 – 30 กันยายน 2513

ลำดับที่ 12

พล.ท.พโยม พหุลรัต

1 ตุลาคม 2513 – 18 พฤศจิกายน 2516

ลำดับที่ 13

พล.ท.สวัสดิ์ มักการุณ

18 พฤศจิกายน 2516 – 30 กันยายน 2517

ลำดับที่ 14

พล.ท.เปรม ติณสูลานนท์

1 ตุลาคม 2517 – 30 กันยายน 2520

ลำดับที่ 15

พล.ท.แสวง จามรจันทร์

1 ตุลาคม 2520 – 30 กันยายน 2521

ลำดับที่ 16

พล.ท.ลักษณ์ ศาลิคุปต

1 ตุลาคม 2521 – 30 กันยายน 2524

ลำดับที่ 17

พล.ท.พักตร์ มีนะกนิษฐ

1 ตุลาคม 2524 – 30 กันยายน 2527

ลำดับที่ 18

พล.ท.พิศิษฐ์ เหมะบุตร

1 ตุลาคม 2527 – 30 กันยายน 2529

ลำดับที่ 19

พล.ท.อิสระพงศ์ หนุนภักดี

1 ตุลาคม 2529 – 30 กันยายน 2532

ลำดับที่ 20

พล.ท.วิมล วงศ์วานิช

1 ตุลาคม 2532 – 31 มีนาคม 2533

ลำดับที่ 21

พล.ท.ไพบูลย์ ห้องสินหลาก

1 เมษายน 2533 – 30 กันยายน 2534

ลำดับที่ 22

พล.ท.อารียะ อุโฆษกิจ

1 ตุลาคม 2534 – 30 กันยายน 2535

ลำดับที่ 23

พล.ท.อานุภาพ ทรงสุนทร

1 ตุลาคม 2535 – 30 กันยายน 2537

ลำดับที่ 24

พล.ท.สุรยุทธ์ จุลานนท์

1 ตุลาคม 2537 – 30 กันยายน 2540

ลำดับที่ 25

พล.ท.เรวัต บุญทับ

1 ตุลาคม 2540 – 30 กันยายน 2541

ลำดับที่ 26

พล.ท.สนั่น มะเริงสิทธิ์

1 ตุลาคม 2541 – 30 กันยายน 2544

ลำดับที่ 27

พล.ท.เทพทัต พรหโมปกรณ์

1 ตุลาคม 2544 – 30 กันยายน 2546

ลำดับที่ 28

พล.ท.ชุมแสง สวัสดิสงคราม

1 ตุลาคม 2546 – 30 กันยายน 2547

ลำดับที่ 29

พล.ท.เหิร วรรณประเสริฐ

1 ตุลาคม 2547 – 30 กันยายน 2548

ลำดับที่ 30

พล.ท.สุเจตน์ วัฒนสุข

1 คุลาคม 2548 – 31 มีนาคม 2550

ลำดับที่ 31

พล.ท.สุจิตร สิทธิประภา

1 เมษายน 2550 – 30 กันยายน 2551

ลำดับที่ 32

พล.ท.วิบูลย์ศักดิ์ หนีพาล

1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552

ลำดับที่ 33

พล.ท.วีร์วลิต จรสัมฤทธิ์

1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553

ลำดับที่ 34

พล.ท.ธวัชชัย สมุทรสาคร

1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2555

ลำดับที่ 35

พล.ท.จีระศักดิ์ ชมประสพ

1 เมษายน 2555 – 30 กันยายน 2556

ลำดับที่ 36

พล.ท.ชาญชัย ภู่ทอง

1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557

ลำดับที่ 37

พล.ท.ธวัช สุกปลั่ง

1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558

ลำดับที่ 38

พล.ท.วิชัย แชจอหอ

1 ตุลาคม 2558 – 31 กันยายน 2560

ลำดับที่ 39

พล.ท.ธรากร ธรรมวินทร

1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2562

ลำดับที่ 40

พล.ท.ธัญญา เกียรติสาร

1 เมษายน 62 – 30 กันยายน 2563

ลำดับที่ 41

พล.ท.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

ลำดับที่ 42

พล.ท.สวราชย์  แสงผล

1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2566