Archive - ธันวาคม 2020

ประกาศราคากลาง

ทบ. อนุมัติแผนจัดหางานก่อสร้างเรือนแถวนายสิบ ๑๐ ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ ของ มทบ.๒๖ ตามโครงการปรับปรุงและพัฒนา มทบ. ของ ทภ.๒ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ทบ. อนุมัติแผนจัดหางานก่อสร้างเรือนแถวนายสิบ ๑๐ ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ ของ มทบ.๒๖ ตามโครงการปรับปรุงและพัฒนา มทบ. ของ ทภ.๒ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ดาวโหลด

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างห้องนํ้า – ห้องส้วม ตามแบบ กห๐๗-๑ ฉ. ของ ม.๖ พัน.๖ จว.ข.ก.

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างห้องนํ้า – ห้องส้วม ตามแบบ กห๐๗-๑ ฉ. ของ ม.๖ พัน.๖ จว.ข.ก...

ประกาศราคากลาง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เปิดเผยราคากลางหน่วยงาน ทภ.2

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งบงานก่อสร้างเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัวตามแบบ ทบ.๙๑๘๑ ก. พร้อมครุภัณฑ์ ของ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๘

ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งบงานก่อสร้างเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว ตามแบบ ทบ.๙๑๘๑ ก. พร้อมครุภัณฑ์ ของ...

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งบงานก่อสร้างโรงรถจุ ๒๕ คัน ๒ หัวโรง
รวมลานพื้นแข็ง ค.ส.ล. ด้านหน้าอาคาร ตามแบบ ทบ.๒๔๑๕ ด. ของ ร้อย.บก.บชร.๒ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๔

ตามประกาศ กองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งบงานก่อสร้างโรงรถจุ ๒๕ คัน ๒ หัวโรง รวมลานพื้นแข็ง ค.ส.ล. ด้านหน้าอาคาร ตามแบบ ทบ.๒๔๑๕ ด. ของ ร้อย...

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 5
Views Today : 751
Views Yesterday : 320
Views Last 30 days : 8157
Total views : 442765