Archive - ธันวาคม 2020

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการใน บก.ทภ.2 ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 1 ไตรมาสที่ 1

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการใน บก.ทภ.2 ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 1 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 63 – ธ.ค. 63) จำนวน 5 รายการ...

ประกาศเชิญชวน

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว ของ มทบ.๒๑จว.น.ม. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว ของ มทบ.๒๑ จว.น.ม. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔...

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคารโรงทหาร ๑๒๐ คนหมายเลข ๒๑/๗๔ (กกร.ทภ.๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคารโรงทหาร ๑๒๐ คนหมายเลข ๒๑/๗๔ (กกร.ทภ.๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔...

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการปรับปรุงและพัฒนา มทบ. ของ ทภ.๒ งานซ่อมปรับปรุงอาคารเรือนรับรอง มทบ.๒๕ หมายเลข ๑๖/๐๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกองทัพภาคที ๒เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการปรับปรุงและพัฒนา มทบ. ของทภ.๒ งานซ่อมปรับปรุงอาคารเรือนรับรอง มทบ.๒๕...

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ประจำสโมสรร่วมเริงไชย

จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ประจำสโมสรร่วมเริงไชย โดยให้ ผยย.ทภ.2 กำกับดูแลการซ่อม จำนวน 3 รายการ วงเงิน 25,323 บาท (สองหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน)...

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

จ้างซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารพุทธศาสนสถาน ทภ.2

จ้างซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารพุทธศาสนสถาน ทภ.2 ให้ ผยย.ทภ.2 กำกับดูแลการซ่อมปรับปรุง จำนวน 10 รายการ วงเงิน 45,200 บาท (สี่หมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)...

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ประจำ ผสบ.ทภ.2 โดยให้ ผยย.ทภ.2 รับผิดชอบ จำนวน 7 รายการ วงเงิน 24,289 บาท

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ประจำ ผสบ.ทภ.2 โดยให้ ผยย.ทภ.2 รับผิดชอบ จำนวน 7 รายการ วงเงิน 24,289 บาท (สองหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน)...

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 3 6
Views Today : 428
Views Yesterday : 53
Views Last 30 days : 5393
Total views : 447087