Archive - ธันวาคม 2020

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งบงานก่อสร้างโรงรถ ๒๕ คัน (๒ หัวโรง)รวมลานพื้นแข็งหน้าอาคาร (ทบ.๒๔๑๕ ด.) ของ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๖

ตามประกาศ กองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งบงานก่อสร้างโรงรถ ๒๕ คัน (๒ หัวโรง) รวมลานพื้นแข็งหน้าอาคาร (ทบ.๒๔๑๕ ด.) ของ กองพันทหารราบที่ ๑...

ประกาศราคากลาง ประกาศเชิญชวน

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคาร งานก่อสร้างเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว ของ มทบ.๒๑ จว.น.ม. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคาร งานก่อสร้างเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว ของ มทบ.๒๑ จว.น.ม. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔...

ประกาศเชิญชวน

ประกวดราคาจ้างเหมา งานก่อสร้างเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว ของ มทบ.๒๑ จว.น.ม. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมา งานก่อสร้างเรือนแถวนายทหารประทวน๑๐ ครอบครัว ของ มทบ.๒๑ จว.น.ม. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔...

ประกาศราคากลาง

งานซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ของ ทบ. (ระยะที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของทภ.๒ ให้กับหน่วย ช.พัน.๓ พล.ร.๓ ดำเนินการ

งานซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ของ ทบ. (ระยะที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของทภ.๒ ให้กับหน่วย ช.พัน.๓ พล.ร.๓ ดำเนินการ...

ประกาศราคากลาง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เปิดเผยราคากลางหน่วยงาน ทภ.2

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งบงานก่อสร้างโรงรถจุ ๒๕ คัน ๒ หัวโรง รวมลานพื้นแข็ง ค.ส.ล.ด้านหน้าอาคาร ตามแบบ ทบ.๒๔๑๕ ด. ของ ร้อย.บก.บชร.๒ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งบงานก่อสร้างโรงรถจุ ๒๕ คัน ๒ หัวโรง รวมลานพื้นแข็ง ค.ส.ล. ด้านหน้าอาคาร ตามแบบ ทบ.๒๔๑๕ ด. ของ...

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 5
Views Today : 685
Views Yesterday : 320
Views Last 30 days : 8091
Total views : 442699