ประกาศร่างขอบเขตงาน

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งำนซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างเรือนแถวนายสิบ ๑๐ ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ ของ มทบ.๒๖ ตามโครงการปรับปรุงและพัฒนา มทบ. ของ ทภ.๒ ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ (โดยใช้กำลังพล ของหน่วย ช.๒ พัน.๒๐๑ ด ำเนินกำร) ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขออนุมัติจัดทำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งำนซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างเรือนแถวนายสิบ ๑๐ ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ ของ มทบ.๒๖ ตามโครงการปรับปรุงและพัฒนา มทบ. ของ ทภ.๒ ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ (โดยใช้กำลังพล ของหน่วย ช.๒ พัน.๒๐๑ ด ำเนินกำร) ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวโหลด

2. ขออนุมัติจัดทำร่างประกาศ TOR ...

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 8 6 4
Views Today : 460
Views Yesterday : 174
Views Last 30 days : 10008
Total views : 430500