กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2
Browsing Category

ประกาศร่างขอบเขตงาน

งานซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคาร เรือนแถวนายทหารประทวน เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ…

งานซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคาร เรือนแถวนายทหารประทวน เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ ทภ.๒ (ช.๒ พัน.๒๐๒) ดาวโหลด

งานซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคาร เรือนแถวนายทหารประทวน เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ…

งานซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคาร เรือนแถวนายทหารประทวน เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ ทภ.๒ (ช.๒ พัน.๒๐๒) ดาวโหลด

งานซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคาร เรือนแถวนายทหารประทวนเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ…

งานซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคาร เรือนแถวนายทหารประทวนเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ ทภ.๒ (ช.๒ พัน.๒๐๒) ดาวโหลด

งานซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคาร เรือนแถวนายทหารประทวน เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ…

งานซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคาร เรือนแถวนายทหารประทวน เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ ทภ.๒ (ช.พัน.๖ พล.ร.๖) ดาวโหลด

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ของ กองทัพบก (ระยะที่ ๒)…

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ของ กองทัพบก (ระยะที่ ๒) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ กองทัพภาคที่ ๒ (โดยใช้ก าลังพลของหน่วย กองพันทหารช่างที่ ๓…

ขออนุมัติจัดทำร่ำงประกำศและร่ำงเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)…

ขออนุมัติจัดทำร่ำงประกำศและร่ำงเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานโครงกำรซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนำยทหารชั้นประทวน ของ ทบ.(ระยะที่ ๒) ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ ของ ทภ.๒ (โดยใช้ก…

ขออนุมัติจัดทำร่างประกำศและร่างเอกสารประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)…

ขออนุมัติจัดทำร่างประกำศและร่างเอกสารประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนำยทหารชั้นประทวน ของ ทบ.(ระยะที่ ๒) ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ ของ ทภ.๒ (โดยใช้ก…

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างโรงทหาร 120 คน กห 06-6 (อนุโลมแบบ) ของ กองพันทหารราบที่ 2…

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างโรงทหาร 120 คน กห 06-6 (อนุโลมแบบ) ของ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ ๑๓ ตามโครงการเสริมสร้างหน่วย ระยะที่ 2 ของ กองทัพภาคที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ 2564…

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งำนซื้อวัสดุก่อสร้าง…

ขออนุมัติจัดทำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งำนซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างเรือนแถวนายสิบ ๑๐ ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ ของ มทบ.๒๖ ตามโครงการปรับปรุงและพัฒนา มทบ.…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More