ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศร่างขอบเขตงาน

ประกาศร่างขอบเขตงานจ้างเหมา งานโครงการก่อสร้างรั้วแสดงแนวเขต และป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐในความดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ ของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2567 งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก – ตาข่าย และก่อสร้างรั้วตะแกรงสำเร็จรูป ของ มทบ.22 (งานจ้างเหมา)

2. ขอบเขตของงาน

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศร่างขอบเขตงาน

ประกาศร่างขอบเขตงานซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคารคลัง สป.5 ของ นขต.พล.ร.6 ตามแผนโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยคลัง สป.5 ระยะที่ 2 ของ ทภ.2 ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้กับ ช.พัน.6 พล.ร.6 ดำเนินการ

2. ขอบเขตของงาน

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศร่างขอบเขตงาน

ประกาศร่างขอบเขตงาน งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ของ รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อ.ศรีสมเด็จ จว.ร.อ. แผนการใช้จ่ายเงินรายรับของสถานพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2567 (ใช้จ่ายจากงบพัฒนา) ให้กับ ช.พัน.6 พล.ร.6 ดำเนินการ

0. ขอบเขตงาน

ประกาศร่างขอบเขตงาน