ประกาศร่างขอบเขตงาน

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานซื้อวัสดุก่อสร้าง งำนก่อสร้างเรือนแถวนำยสิบ ๑๐ ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ ของ มทบ.๒๖ ตำมโครงกำรปรับปรุงและพัฒนำ มทบ. ของ ทภ.๒ ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ (โดยใช้กำลังพล ของหน่วย ช.๒ พัน.๒๐๑ ด ำเนินกำร) ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขออนุมัติจัดทำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานซื้อวัสดุก่อสร้าง งำนก่อสร้างเรือนแถวนำยสิบ ๑๐ ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ ของ มทบ.๒๖ ตำมโครงกำรปรับปรุงและพัฒนำ มทบ. ของ ทภ.๒ ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ (โดยใช้กำลังพล ของหน่วย ช.๒ พัน.๒๐๑ ด ำเนินกำร) ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวโหลด

2. ขออนุมัติจัดทำร่างประกาศ TOR ...

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 3
Views Today : 276
Views Yesterday : 150
Views Last 30 days : 7362
Total views : 441970