ประกาศราคากลาง ประกาศเชิญชวน

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคาร งานก่อสร้างเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว ของ มทบ.๒๑ จว.น.ม. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคาร งานก่อสร้างเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว ของ มทบ.๒๑ จว.น.ม. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๕๐,๓๗๐.๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

เครื่องใช้สำนักงาน  อเนกประสงค์ (๔๔.๑๐.๑๕.๐๓ )

ดาวโหลด

ราคากลาง

ราคากลาง-ลง-3-ธค-63-1

ราคากลาง-ลง-3-ธค-63-1

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 8 6 4
Views Today : 480
Views Yesterday : 174
Views Last 30 days : 10028
Total views : 430520