กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคาร งานก่อสร้างเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว ของ มทบ.๒๑ จว.น.ม. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคาร งานก่อสร้างเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว ของ มทบ.๒๑ จว.น.ม. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๕๐,๓๗๐.๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

เครื่องใช้สำนักงาน  อเนกประสงค์ (๔๔.๑๐.๑๕.๐๓ )

ดาวโหลด

ราคากลาง

ราคากลาง-ลง-3-ธค-63-1

ราคากลาง-ลง-3-ธค-63-1

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More