ประกาศราคากลาง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เปิดเผยราคากลางหน่วยงาน ทภ.2

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งบงานก่อสร้างโรงรถจุ ๒๕ คัน ๒ หัวโรง รวมลานพื้นแข็ง ค.ส.ล.ด้านหน้าอาคาร ตามแบบ ทบ.๒๔๑๕ ด. ของ ร้อย.บก.บชร.๒ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งบงานก่อสร้างโรงรถจุ ๒๕ คัน ๒ หัวโรง รวมลานพื้นแข็ง ค.ส.ล. ด้านหน้าอาคาร ตามแบบ ทบ.๒๔๑๕ ด. ของ ร้อย.บก.บชร.๒ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ กองทัพภาคที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๘๕๖,๓๒๙ บาท (สี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน) ตามรายการ

ดาวโหลด ประกาศ

ดาวโหลด ราคากลาง

ประกาศกองทัพภาคที่-2-1

การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-1

รายละเอียดการประกาศเผยแพร่

4.-ปปช.-

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 7 9 7
Views Today : 49
Views Yesterday : 408
Views Last 30 days : 8671
Total views : 415467