กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งบงานก่อสร้างโรงรถ ๒๕ คัน (๒ หัวโรง)รวมลานพื้นแข็งหน้าอาคาร (ทบ.๒๔๑๕ ด.) ของ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๖

ตามประกาศ กองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งบงานก่อสร้างโรงรถ ๒๕ คัน (๒ หัวโรง) รวมลานพื้นแข็งหน้าอาคาร (ทบ.๒๔๑๕ ด.) ของ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๖ ตามโครงการเสริมสร้างหน่วย ระยะที่ ๒ ของ กองทัพภาคที่ ๒ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้กับ กองพันทหารช่างที่ ๖ กองพลทหารราบที่ ๖ เป็นหน่วยดาเนินการ จานวน ๑๐๘ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) เลขที่ ๒๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นั้น

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ทรัพย์ไพศาลคอนกรีต จากัด โดยเสนอราคาต่าสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๑๑๔,๒๒๕ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ดาวโหลด

ประกาศผู้ชนะ-2

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More