กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ประกวดราคาจ้างเหมา งานก่อสร้างเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว ของ มทบ.๒๑ จว.น.ม. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมา งานก่อสร้างเรือนแถวนายทหารประทวน
๑๐ ครอบครัว ของ มทบ.๒๑ จว.น.ม. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๓๒,๒๕๖.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นสองพันสอง
ร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน)

ดาวโหลด

ดาวโหลดราคากลาง

ประกาศเชิญชวน-ลง-3-ธค-63

ราคากลาง-ลง-3-ธค-63

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More