ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

งานจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม งานโครงการก่อสร้างบ้านพักโรงเรือน และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ทั่วไป (โครงการซ่อมปรับปรุงถนนภายในหน่วยทหาร ของ ทบ.) ประจำปีงบประมาณ 2567 ของ ทภ.2 ให้กับ ช.2 พัน.202 จำนวน 16 รายการ

เผยแพร่แผน

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศร่างขอบเขตงาน

งานจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม งานโครงการก่อสร้างบ้านพักโรงเรือน และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ทั่วไป (โครงการซ่อมปรับปรุงถนนภายในหน่วยทหาร ของ ทบ.) ประจำปีงบประมาณ 2567 ของ ทภ.2 ให้กับ ช.2 พัน.202 จำนวน 16 รายการ

0.2 ขอบเขตของงาน

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศราคากลาง

งานจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม งานโครงการก่อสร้างบ้านพักโรงเรือน และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ทั่วไป (โครงการซ่อมปรับปรุงถนนภายในหน่วยทหาร ของ ทบ.) ประจำปีงบประมาณ 256๗ ของ ทภ.2 ให้กับ ช.2 พัน.202 จำนวน 16 รายการ

ราคากลาง