กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างงานก่อสร้างห้องน้ำ – ห้องส้วมทหาร ของ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๓ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ประกาศกองทัพภาคที่ ๒

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างงานก่อสร้างห้องน้ำ – ห้องส้วมทหาร

                        ของ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๓ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

                      ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

——————————–

                   ด้วย  กองทัพภาคที่ ๒  จะดำเนินการประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการก่อสร้างอาคารทดแทนอาคารที่หมดอายุการใช้งานของ กองทัพบก งานก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วมทหาร ของ กองทัพบก ของ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๓ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้กับ กองพันทหารช่างที่ ๓ กองพลทหารราบที่ ๓ ดำเนินการ จำนวน  ๑๓๐  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (รายละเอียดตามบัญชีรายการวัสดุที่แนบท้ายประกาศนี้)

                   ราคากลางของงานประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ในครั้งนี้เป็นเงิน  ๑,๓๔๙,๙๘๐  บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

ดาวโหลด ประกาศ
ดาวโหลด ราคากลาง 

3.ประกาศ

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More