กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ประกวดราคาเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษ งานโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ (ความร่วมมือ กองทัพบก – มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของ กองทัพภาคที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒
เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษ งานโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ
(ความร่วมมือ กองทัพบก – มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ของ กองทัพภาคที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
——————————–

ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์ พิเศษ งานโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ (ความร่วมมือ กองทัพบก – มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของ กองทัพภาคที่ ๒ เพื่อใช้ในงานขุดลอกลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้กับ กองพันทหารช่างที่ ๖ กองพลทหารราบที่ ๖ ดำเนินการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๖๐,๐๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

ดาวโหลด ประกาศ
ดาวโหลด ราคากลาง 
ดาวโหลด ราคาอ้างอิง 

ลงประกาศหน่วยงานเช่าเครื่องมือลำนางรอง

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More