Tag - กอ.รมน.

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา ประชุมเตรียมการดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับ โรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร ประจำปีงบประมาณ 2561

     เมื่อวันที่ 16 ก.พ.61 พล.ต.อนุสรณ์ นุตสถิตย์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา ได้กรุณาอนุมัติให้ น.อ.สัญญา ประพันธ์ หน.กมช.กอ.รมน.จังหวัด น.ม. นำคณะครูฝึกกอ...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นวิทยากร การประชุมการถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี

       เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น.พันเอกหญิง ปภัสสร พงษ์ประเทศ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย แผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมเพื่อถ่ายทอดความรู้ นโยบายแนวทางขับเคลื่อนและชุดความรู้แก่วิทยากรระดับอำเภอ (ครู ข)

     เมื่อ 160930 ก.พ 61 นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมเพื่อถ่ายทอดความรู้...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

ผอ.รมน.จังหวัด น.ภ. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ประจำปี ๒๕๖๑

     เมื่อ ๑๖๐๙๐๐ ก.พ.๖๑ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผวจ.น.ภ./ผอ.รมน.จังหวัด น.ภ. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ประจำปี...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 วิดีโอข่าวประชาสัมพันธ์ วิดีโอประชาสัมพันธ์ ทภ.2

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและประเมินการปฏิบัติงานของ กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดยโสธร

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและประเมินการปฏิบัติงานของ กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดยโสธร...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ ตามมาตรการ 9 ลด 9 เพิ่ม

        เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 และคณะเดินทางตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจพร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 วิดีโอข่าวประชาสัมพันธ์ วิดีโอประชาสัมพันธ์ ทภ.2

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและประเมินการปฏิบัติงานกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและประเมินการปฏิบัติงานของ กองบัญชาการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 วิดีโอข่าวประชาสัมพันธ์ วิดีโอประชาสัมพันธ์ ทภ.2

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและประเมินการปฏิบัติงานของ กองบัญชาการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครพนม และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครพนม

     พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและประเมินการปฏิบัติงานของ กองบัญชาการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครพนม...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 วิดีโอข่าวประชาสัมพันธ์ วิดีโอประชาสัมพันธ์ ทภ.2

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและประเมินการปฏิบัติงานของ กองบัญชาการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครราชสีมา

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและประเมินการปฏิบัติงานของ กองบัญชาการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครราชสีมา...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 วิดีโอข่าวประชาสัมพันธ์ วิดีโอประชาสัมพันธ์ ทภ.2

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและประเมินการปฏิบัติงานของ กองบัญชาการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์

     พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและประเมินการปฏิบัติงานของ กองบัญชาการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์...

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 8 6 4
Views Today : 500
Views Yesterday : 174
Views Last 30 days : 10048
Total views : 430540