ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมเพื่อถ่ายทอดความรู้ นโยบายแนวทางขับเคลื่อนและชุดความรู้แก่วิทยากรระดับอำเภอ (ครู ข)

     เมื่อ 160930 ก.พ 61 นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมเพื่อถ่ายทอดความรู้ นโยบายแนวทางขับเคลื่อนและชุดความรู้แก่วิทยากรระดับอำเภอ (ครู ข) และทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลจำนวนกว่า 200 คน ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยให้ส่วนราชการ หน่วยงานที่มีหรือจะมีโครงการ กิจกรรมลงไปดำเนินการในพื้นที่ตำบล หมู่บ้านใช้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับตำบล ประกอบด้วยข้าราชการ หน่วยงานความมั่นคง ปราชญ์ชาวบ้านและจิตอาสาในพื้นที่เป็นแกนหลักและให้ทุกส่วนราชการหน่วยงานสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับตั้งแต่จังหวัด อำเภอ ตำบลและหมู่บ้านเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

 

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 9
Views Today : 11
Views Yesterday : 108
Views Last 30 days : 8241
Total views : 443231