กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2
Daily Archives

ธันวาคม 4, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคารโรงทหาร ๑๒๐ คนหมายเลข ๒๑/๗๔

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคารโรงทหาร ๑๒๐ คนหมายเลข ๒๑/๗๔ (กกร.ทภ.๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการปรับปรุงและพัฒนา มทบ. ของ ทภ.๒…

ประกาศกองทัพภาคที ๒เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการปรับปรุงและพัฒนา มทบ. ของทภ.๒ งานซ่อมปรับปรุงอาคารเรือนรับรอง มทบ.๒๕ หมายเลข ๑๖/๐๒ ประจำปีงบประมาณ

จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ประจำสโมสรร่วมเริงไชย

จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ประจำสโมสรร่วมเริงไชย โดยให้ ผยย.ทภ.2 กำกับดูแลการซ่อม จำนวน 3 รายการ วงเงิน 25,323 บาท (สองหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน) โดยใช้งบประมาณ

จ้างซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารพุทธศาสนสถาน ทภ.2

จ้างซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารพุทธศาสนสถาน ทภ.2 ให้ ผยย.ทภ.2 กำกับดูแลการซ่อมปรับปรุง จำนวน 10 รายการ วงเงิน 45,200 บาท (สี่หมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยใช้งบประมาณ กลุ่มงบงานซ่อมแซมอาคาร

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ประจำ ผสบ.ทภ.2 โดยให้ ผยย.ทภ.2 รับผิดชอบ จำนวน 7 รายการ…

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ประจำ ผสบ.ทภ.2 โดยให้ ผยย.ทภ.2 รับผิดชอบ จำนวน 7 รายการ วงเงิน 24,289 บาท (สองหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) โดยใช้งบประมาณ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งบงานก่อสร้างโรงรถ ๒๕ คัน (๒…

ตามประกาศ กองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งบงานก่อสร้างโรงรถ ๒๕ คัน (๒ หัวโรง) รวมลานพื้นแข็งหน้าอาคาร (ทบ.๒๔๑๕ ด.) ของ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๖

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจาอาคาร งบงานก่อสร้างเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว ตามแบบ ทบ.๙๑๘๑ ก.…

ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจาอาคาร งบงานก่อสร้างเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว ตามแบบ ทบ.๙๑๘๑ ก. พร้อมครุภัณฑ์ ของ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๘

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More