ประกาศ กองทัพภาคที่ 2 ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศราคากลาง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เปิดเผยราคากลางหน่วยงาน ทภ.2

ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อม งานซ่อมปรับปรุงถนนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดหนองคาย, จังหวัดสกลนคร และจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒
เรื่อง ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อม งานซ่อมปรับปรุงถนนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดหนองคาย,
จังหวัดสกลนคร และจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
——————————–

ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อม งานโครงการซ่อม ปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งานซ่อมปรับปรุงถนนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดหนองคาย, จังหวัดสกลนคร และจังหวัดเลย ให้กับกองพันทหารช่างที่ ๓ กองพลทหารราบที่ ๓ ดำเนินการ จำนวน ๗๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (รายการละเอียดตามบัญชีรายการวัสดุที่แนบท้ายประกาศนี้)

ราคากลางของงานประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้เป็นเงิน๕,๘๒๑,๖๘๕ บาท (ห้าล้านแปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)

ดาวโหลดประกาศ

7.ประกาศซื้อชิ้นส่วนซ่อม 4จังหวัด. ช.พัน.3

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 2 6
Views Today : 163
Views Yesterday : 30
Views Last 30 days : 6098
Total views : 444806