กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อม งานโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ(ความร่วมมือ ทบ. – มูลนิธิ อุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของ ทภ.๒ งานขุดลอกหนองกอมเกาะ ต.เมืองหมี อ.เมือง จว.น.ค. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒
เรื่อง ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อม งานโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ(ความร่วมมือ ทบ. – มูลนิธิ
อุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของ ทภ.๒ งานขุดลอกหนองกอมเกาะ
ต.เมืองหมี อ.เมือง จว.น.ค. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
——————————–

ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อม งานโครงการปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ (ความร่วมมือ ทบ. – มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของ ทภ.๒ งานขุดลอกหนองกอมเกาะ ต.เมืองหมี อ.เมือง จว.น.ค. ให้กับ ช.พัน.๓ พล.ร.๓ ดำเนินการ จำนวน ๖๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(รายการละเอียดตามบัญชีรายการวัสดุที่แนบท้ายประกาศนี้)

ราคากลางของงานประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้เป็นเงิน ๙๕๐,๕๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

ดาวโหลด ประกาศ
ดาวโหลด ราคากลาง
ดาวโหลด ราคาอ้างอิง

ประกาศ

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More