กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 งานโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ(ความร่วมมือ ทบ. – มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์) ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
– – – – – – – – – – – – – – –

     ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้ หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ฯสถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น

     กองทัพภาคที่ ๒ ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวโหลด ประกาศ
ดาวโหลด ราคากลาง 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 61

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More