กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ของ กองพลทหารราบที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ของ กองพลทหารราบที่ ๖

                 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

——————————–

                   ด้วย  กองทัพภาคที่ ๒  จะดำเนินการประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ของ กองทัพบก งานซ่อมคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ ของ กองพลทหารราบที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้กับ กองพันทหารช่างที่ ๖ กองพลทหารราบที่ ๖ ดำเนินการ จำนวน  ๓๙  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (รายละเอียดตามบัญชีรายการวัสดุที่แนบท้ายประกาศนี้)

                   ราคากลางของงานประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ในครั้งนี้เป็นเงิน  ๑,๒๔๑,๒๐๐  บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

ดาวฌหลด ประกาศ
ดาวโลหด ราคากลาง

3.ประกาศ

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More