ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศร่างขอบเขตงาน

งานจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม งานโครงการก่อสร้างบ้านพักโรงเรือน และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ทั่วไป (โครงการซ่อมปรับปรุงถนนภายในหน่วยทหาร ของ ทบ.) ประจำปีงบประมาณ 2567 ของ ทภ.2 ให้กับ ช.2 พัน.202 จำนวน 16 รายการ

0.2 ขอบเขตของงาน

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศร่างขอบเขตงาน

งานซื้อชิ้นส่วนซ่อม งานโครงการก่อสร้างบ้านพักโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ทั่วไป (โครงการซ่อมปรับปรุงถนนภายในหน่วยทหาร ของ ทบ.) ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้กับ ช.พัน.3 พล.ร.3

0.2 ขอบเขตของงาน

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศร่างขอบเขตงาน

ประกาศร่างขอบเขตงานจ้างเหมา งานโครงการก่อสร้างรั้วแสดงแนวเขต และป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐในความดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ ของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2567 งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก – ตาข่าย และก่อสร้างรั้วตะแกรงสำเร็จรูป ของ มทบ.22 (งานจ้างเหมา)

2. ขอบเขตของงาน

ประกาศร่างขอบเขตงาน