กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

[ร่างประกาศ] ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงถนนสายบ้านคำดินดำ- บ้านทับกุง ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงถนนสายบ้านคำดินดำ- บ้านทับกุง
ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
——————————–

     ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการซ่อม ปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งานซ่อมปรับปรุงถนนสายบ้านคำดินดำ – บ้านทับกุง ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานีให้กับ กองพันทหารช่างที่ ๓ กองพลทหารราบที่ ๓ ดำเนินการ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (รายการละเอียดตามบัญชีรายการวัสดุที่แนบท้ายประกาศนี้)

     ราคากลางของงานประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้เป็นเงิน ๖,๒๑๒,๙๔๖ บาท (หกล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน)

ดาวโหลด ร่างประกาศ
ดาวโหลด ราคากลาง
ดาวโหลด ราคาอ้างอิง
ดาวโหลด แนบท้ายใบยื่นเอกสารการเสนอราคา

1ร่างประกาศ หน่วยงาน ทภ.2

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More