กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างตึกแถวนายพัน ของ กองทัพภาคที่๒ ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการปรับปรุงและพัฒนา กองทัพภาคที่ ๓ และหน่วยขึ้นตรง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รหัสงาน ๖๑๐๔๖๒๐) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒
เรื่อง ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างตึกแถวนายพัน ของ กองทัพภาคที่๒ ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
ตามโครงการปรับปรุงและพัฒนา กองทัพภาคที่ ๓ และหน่วยขึ้นตรง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
(รหัสงาน ๖๑๐๔๖๒๐) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
——————————–

     ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างตึกแถวนายพันของ กองทัพภาคที่ ๒ ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการปรับปรุงและพัฒนา กองทัพภาคที่ ๒ และหน่วยขึ้นตรง กองทัพภาคที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (รหัสงาน ๖๑๐๔๖๒๐) จำนวน ๑ แห่ง ราคากลางของงานประกวดราคาจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๐๓๙,๔๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อย บาทถ้วน) ซึ่งมีรายละเอียดของงาน (ผนวก ก.) ตามบัญชีรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้

ดาวโหลด ร่างประกาศ

ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างตึกแถวนายพัน

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More