กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ประชุมโครงการเพชรในตม ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ประจำปี 2564

ที่ ตึกกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ห้องประชุม 1 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการประชุมโครงการเพชรในตมของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting

โดยโครงการเพชรในตมเป็นโครงการผลิตครูที่เกิดจากความร่วมมือของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กระทรวงศึกษาธิการ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ดำเนินคัดงานพัฒนาเยาวชนที่ มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านอาสาสมัครพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) โดยได้ทำการคัดเลือกจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้เข้ามาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่จะกลับไปพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง โดยสนับสนุนทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร 5 ปี ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิชาเอกประถมศึกษา โครงการเพชรในตมรุ่นที่ 1 เริ่มดำเนินการตั้งแต่เมื่อปี 2529 จนถึงรุ่นที่ 35 รวมที่เข้าร่วมโครงการฯ มาแล้วจำนวน 312 คน สำหรับรุ่นที่ 36 มีสมัครมาทั้งสิ้น 121 คน และผ่านการคัดเลือกจำนวน 10 คน ทั่วภาคอีสาน

ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมีการจัดเตรียมหอพักไว้ให้พักอาศัยภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนิสิตโครงการเพชรในตม ตลอดหลักสูตร และยังมีกิจกรรมพิเศษในการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นครูที่ดี ตามหลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์ของโครงการ โครงการเพชรในตมถือว่าเป็นโครงการผลิตครูที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับในวงการการศึกษา สำหรับการประชุมครั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 2 ได้พูดคุยผ่านระบบ Zoom Meeting เน้นย้ำให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือก เพื่อที่จะให้ได้ผู้ที่มีความสมัครใจ มีจิตสานึกรักถิ่นฐานบ้านเกิด และเป็นผู้นำในการพัฒนาพื้นที่ของตนเอง สร้างความเจริญ ความเข้มแข็งให้ท้องถิ่น เป็นเครือข่ายมวลชนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน และบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้สมกับคำที่ว่า “เพชรในตม ” ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 2 รายงาน

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More