กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมโครงการ โคก หนอง นา โมเดล จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 14.55 น. ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โครงการทหารพันธุ์ดี โคก หนอง นา โมเดล มณฑลทหารบกที่ 29 ค่ายกฤษณ์สีวะรา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พลตรี ภัชรพล ศิริรักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการของมณฑลทหารบกที่ 29 ตามโครงการ โคก หนอง นา โมเดล .

ที่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ 14 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นการสร้างต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล ที่สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงและมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติได้น้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้บริหารจัดการน้ำ และพื้นที่ทำการเกษตร โดยมุ่งหวังที่จะสร้างจุดเปลี่ยนให้กับชุมชน ซึ่งแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน 30 : 30 : 30 : 10 กล่าวคือ 30 % แรกสำหรับแหล่งน้ำ ทั้งการขุดบ่อทำหนองและการขุดคลองไส้ไก่ที่ช่วยระบายน้ำรอบพื้นที่ อีก 30 % สำหรับปลูกข้าว และอีก 30% สำหรับไว้ทำโคกหรือป่า โดยปลูกผักไว้เป็นอาหาร ปลูกไม้ใช้สอย ปลูกยาสมุนไพร ส่วน 10% ที่เหลือ สำหรับเป็นที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ ซึ่งจะช่วยได้มากกว่าการบริหารจัดการน้ำและพื้นที่ทำการเกษตร.

สำหรับโครงการ โคก หนอง นา โมเดล แห่งน้ำใจและความหวัง เป็นสถานที่การเรียนรู้วิถีชุมชน และฐานการเรียนรู้แก้ปัญหาภูมิสังคม เป็นศูนย์การศึกษาเรียนรู้การบริหารจัดการดินและน้ำ เป็นที่พักผ่อนและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อสร้างความสามัคคีและความเข้มแข็งในชุมชน ของประชาชนในพื้นที่โดยรอบและจังหวัดใกล้เคียงต่อไป

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More