Archive - มกราคม 21, 2019

ประกาศ กองทัพภาคที่ 2 ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศราคากลาง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เปิดเผยราคากลางหน่วยงาน ทภ.2

(ร่างประกาศ) ประกวดราคาซื้อยางรถยนต์สายขนส่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของ กองทัพภาคที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อยางรถยนต์สายขนส่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของ กองทัพภาคที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 8 0 6
Views Today : 78
Views Yesterday : 150
Views Last 30 days : 8444
Total views : 417814