กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ราคากลางานก่อสร้างห้องนํ้า – ห้องส้วม ตามแบบ กห ๐๗-๑ ฉ. ของ ม.๖ พัน.๖ จว.ข.ก.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ดาวโหลด

 

ราคากลาง-ลง-30-พย-63

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More