ประกาศร่างขอบเขตงาน

ประกาศขอบเขตของงาน จัดซื้อครุภัณฑ์ประจ ำอำคำร งำนโครงกำรปรับปรุงและพัฒนำหน่วย ทภ.2 และ นขต.ทภ.2 งำนก่อสร้ำงโรงเลี้ยงจุ 100 คน แบบ กห.08 – 4 ก. (อนุโลมแบบ) ของ กรม.ทพ.23 ประจ ำปีงบประมำณ 2566 ให้กับ ช.พัน.6 พล.ร.6 ด ำเนินกำร

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 3 6
Views Today : 439
Views Yesterday : 53
Views Last 30 days : 5404
Total views : 447098