ประกาศร่างขอบเขตงาน

ประกาศร่างขอบเขตของงาน จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย ทภ.2 และ นขต.ทภ.2 งานก่อสร้างโรงเลี้ยงจุ 100 คน แบบ กห.08 – 4 ก. (อนุโลมแบบ) ของ กรม.ทพ.23 ประจ าปีงบประมาณ 2566 ให้กับ ช.พัน.6 พล.ร.6 ด าเนินการ

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 3 6
Views Today : 445
Views Yesterday : 53
Views Last 30 days : 5410
Total views : 447104