ประกาศร่างขอบเขตงาน

ประกาศร่างขอบเขตของงาน จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการเสริมสร้างความปลอดภัย คลัง สป.5 (ระยะที่ 2) งานซ่อมปรับปรุงคลัง สป.5 หมายเลข 34/30 ของ กรม.ทพ.26 และคลัง สป.5 (เสาล่อฟ้า) ของ ม.6 พัน.6 ประจ าปีงบประมาณ 2566 ให้กับ ช.2 พัน.202 ด าเนินการ

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 3 6
Views Today : 425
Views Yesterday : 53
Views Last 30 days : 5390
Total views : 447084