กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคาร งานก่อสร้างโรงทหาร ๑๒๐ คน กห ๐๖-๖ (อนุโลมแบบ) ของ ร.๓ พัน.๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคาร งานก่อสร้างโรงทหาร ๑๒๐
คน กห ๐๖-๖ (อนุโลมแบบ) ของ ร.๓ พัน.๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๐๖,๘๘๔.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนหก
พันแปดร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ดาวโหลด

ราคากลาง

ประกาศเชิญชวน-ลง-21-ธค-63

ราคากลาง-ลง-21-ธค-63

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More