กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งบงานก่อสร้างโรงรถ ๒๕ คัน (๒ หัวโรง) รวมลานพื้นแข็งหน้าอาคาร(ทบ.๒๔๑๕ ด.) กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๖

ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งบงานก่อสร้างโรงรถ ๒๕ คัน (๒ หัวโรง) รวมลานพื้นแข็งหน้าอาคาร (ทบ.๒๔๑๕ ด.) ของ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๖ ตามโครงการเสริมสร้างหน่วย ระยะที่ ๒ ของ กองทัพภาคที่ ๒ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๑๕๕,๗๘๒ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ดาวโหลด ประกาศ

ดาวโหลด ราคากลาง

ประการกองทัพภาคที่-2

การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-4

รายละเอียดการประกาศเผยแพร่-3

4.-ปปช.-1-3

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More