ประกาศราคากลาง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เปิดเผยราคากลางหน่วยงาน ทภ.2

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งบงานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของ ทบ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ กองทัพภาคที่ ๒

    ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งบงานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของ ทบ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ ทภ.๒ ของ กองทัพภาคที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๐๓,๘๐๓ บาท (สามล้านเก้าแสนสามพันแปดร้อยสามบาทถ้วน) ตามรายการ

ดาวโหลด

ราคากลาง

ประกาศกองทัพภาคที่-2

การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปปช.

รายละเอียดการประกาศเผยแพร่

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 7 9 7
Views Today : 41
Views Yesterday : 408
Views Last 30 days : 8663
Total views : 415459