กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งบงานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของ ทบ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ กองทัพภาคที่ ๒

    ด้วย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งบงานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของ ทบ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ ทภ.๒ ของ กองทัพภาคที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๐๓,๘๐๓ บาท (สามล้านเก้าแสนสามพันแปดร้อยสามบาทถ้วน) ตามรายการ

ดาวโหลด

ราคากลาง

ประกาศกองทัพภาคที่-2

การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปปช.

รายละเอียดการประกาศเผยแพร่

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More