กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

กอ.รมน.ภาค 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการบริหารจัดการความมั่นคง ด้านสังคมและการเมือง(ยุทธศาสตร์ชาติ)

     พลตรี ราชัน ประจันตะเสนเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการบริหารจัดการความมั่นคง ด้านสังคมและการเมือง(ยุทธศาสตร์ชาติ) ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบาย แนวทางการดำเนินงานตามแผนโครงการของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อให้ผู้บริหารระดับจังหวัด สามารถพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงในพื้นที่ อย่างมีเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2563 และให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและสัมนาในครั้งนี้นำไปขยายผลต่อไป ณ โรงแรมเฮอมิเทจ รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563

 

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More