กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมทางการส่งกำลังบำรุง กองทัพภาคที่ 2

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับ พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และคณะ ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมหน่วย เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง และติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติงานด้านการส่งกำลังบำรุง

    ทันทีที่เดินทางถึง เข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และได้รับชมวีดีทัศน์ การปฏิบัติงานของ กองทัพภาคที่ 2 ซึ่งได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอด เพราะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเสริมสร้างความพร้อมรบด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับหน่วย และมีส่วนช่วยให้ภารกิจที่ได้รับมอบประสบผลสำเร็จ และรับฟังการบรรยายสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการส่งกำลังบำรุงในห้วงที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จากนั้นได้ไปตรวจเยี่ยมกองโรงงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก และกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ตามลำดับ

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More